Gula blommor

Ledarskapsprinciper - ett förhållningssätt till ledaruppdraget vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets ledarskapsprinciper beskriver olika förhållningssätt för ledaruppdraget, ett verktyg i vardagen som ska visa vägen framåt för dig som ledare och som hjälper oss framåt mot universitetets vision.

Linnéuniversitetets uppdrag är att verka för en bättre värld där kunskap växer.

Ledarskapsprinciperna beskriver olika förhållningssätt för ledaruppdraget som hjälper oss framåt mot universitetets vision, att sätta kunskap i rörelse för en hållbar framtid.

Ledarskap ramas in av regler, riktlinjer och lagrum som ger en del av förutsättningarna för att vara ledare. Därtill finns några grundläggande principer som ska genomsyra ledarskapet vid Linnéuniversitetet och som detta dokument ger uttryck för.

Principerna är ett sätt att uttolka hur ledarskapet ska utövas och syftet är att göra vägen framåt tydligare för dig som ledare. Principerna ska användas som verktyg i vardagen när vi agerar som ledare, när universitetet utformar den interna ledarskapsutbildningen, rekryterar och introducerar nya ledare, bygger modeller och strukturer för ledarskap och inte minst i det gemensamma samtalet för att utveckla ledarskapet.

Den här webbsidan är under utveckling och uppdateras efterhand med mer information och material. 

Ledarskapsprinciper

Använd ledarskapsprinciperna

Ledarskapsprinciperna ska stödja och hjälpa oss att hitta vad som driver oss mot visionen. Principerna kan exempelvis inleda möten för att rikta tankarna mot verksamhetens uppdrag och på så vis skapa förutsättningar för bra samtal.

Förslag på användningsområden

 • Vid rekrytering av nya chefer och ledare
 • Introduktion av nya chefer och ledare
 • Kompetensutveckling av chefer och ledare
 • Som diskussionsunderlag för utveckling av ledningsgrupper

Ta hjälp av en ambassadör som faciliterar

Vill du få stöd att facilitera ett samtal med utgångspunkt från ledarskapsprinciperna? Ta gärna kontakt med Marion Tersmeden, utvecklingskonsult på HR-avdelningen. 

Fortsatt diskussion

Som stöd för dig som vill arbeta med ledarskapsprinciperna på egen hand eller i exempelvis en ledningsgrupp kan följande frågor vara användbara.

Frågor som utvecklar det egna ledarskapet:

 • Vad betyder principerna för dig?

 • Vilka delar ser du som självklara och enkla och var upplever du motstånd eller svårigheter?

 • När är det svårt att leva enligt principerna?

 • Hur kan du använda principerna i ditt ledarskap?

Frågor som utvecklar det gemensamma ledarskapet:

 • Om ni utgår från principerna, hur upplever ni att det fungerar hos er? 

 • Hur kan ni använda principerna i er verksamhet?

 • Hur vill ni att arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap ska se ut hos er?