Gula blommor

Ledarskapsprinciper – ett förhållningssätt till ledaruppdraget vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets ledarskapsprinciper beskriver olika förhållningssätt för ledaruppdraget, ett verktyg i vardagen som ska visa vägen framåt för dig som ledare och som hjälper oss framåt mot universitetets vision.

Linnéuniversitetets uppdrag är att verka för en bättre värld där kunskap växer.

Ledarskapsprinciperna beskriver olika förhållningssätt för ledaruppdraget som hjälper oss framåt mot universitetets vision, att sätta kunskap i rörelse för en hållbar framtid.

Ledarskap ramas in av regler, riktlinjer och lagrum som ger en del av förutsättningarna för att vara ledare. Därtill finns några grundläggande principer som ska genomsyra ledarskapet vid Linnéuniversitetet och som detta dokument ger uttryck för.

Principerna är ett sätt att uttolka hur ledarskapet ska utövas och syftet är att göra vägen framåt tydligare för dig som ledare. Principerna ska användas som verktyg i vardagen när vi agerar som ledare, när universitetet utformar den interna ledarskapsutbildningen, rekryterar och introducerar nya ledare, bygger modeller och strukturer för ledarskap och inte minst i det gemensamma samtalet för att utveckla ledarskapet.

Ledarskapsprinciper

Ledarskapsprinciperna  –  om varför de togs fram och hur arbetet gick till

Se och hör Linnéuniversitetets universitetsdirektör Therese Iveby Gardell berätta om arbetet.

Om varför en organisation behöver ledarskapsprinciper och hur de kan användas i vardagen

Se och hör Linnéuniversitetets forskare Magnus Forslund berätta om ledarskapsprinciperna.

Använd ledarskapsprinciperna

Ledarskapsprinciperna ska stödja och hjälpa oss att hitta vad som driver oss mot visionen. Principerna kan exempelvis inleda möten för att rikta tankarna mot verksamhetens uppdrag och på så vis skapa förutsättningar för bra samtal.

Förslag på användningsområden

 • Vid rekrytering av nya chefer och ledare
 • Introduktion av nya chefer och ledare
 • Kompetensutveckling av chefer och ledare
 • Som diskussionsunderlag för utveckling av ledningsgrupper

Som redskap för gruppdiskussioner

Ledarskapsprinciperna kan vara ett redskap för att lyfta blicken och sätta ramarna för ett bra samtalsklimat på ett ledningsmöte eller motsvarande. Man kan också vika ett möte till att tala om principerna som helhet, eller den princip, de principer, som gruppen vill utveckla.

Här följer ett förslag på hur ni kan arbeta med materialet

 1. Välj ut en princip eller flera att diskutera
 2. Läs igenom principen/principerna och inled med att var och en tillåts reflektera själv en stund
 3. Diskutera gemensamt i gruppen vad innehållet betyder, använd gärna frågorna som stöd för samtalet, men låt gärna samtalet gå i den riktning som ni har behov av.

  Exempel på frågor att diskutera finns under varje princip, se ovan. 

Om det finns ett behov en utveckling/förändring är följande frågor bra att ställa sig:

 • Hur ser det ut hos oss i vår verksamhet?
 • Vad är önskat läge?
 • Vad behöver vi göra för att nå önskat läge?
 • Behövs en handlingsplan – vad, vem och när?
 • Hur ska vi följa upp detta?

Ta hjälp av en ambassadör som faciliterar

Vill du få stöd att facilitera ett samtal med utgångspunkt från ledarskapsprinciperna? Ta gärna kontakt med Marion Tersmeden, utvecklingskonsult på HR-avdelningen.