Fyra studenter står och pratar i en korridor

Lika villkor

På Linnéuniversitetet ska både medarbetare och studenter möta en miljö som präglas av inkludering, respekt och lika rättigheter och möjligheter. Universitetets arbete med lika villkor inkluderar arbete med antidiskriminering, jämställdhet, mångfald, jämlikhet och tillgänglighet.

Lika villkor

Verksamhet utvecklas genom möten mellan människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Det ger upphov till en mångfald av tankar och idéer vilket höjer kvaliteten i såväl forskning som i undervisning. Mångfald bland studenter och medarbetare är positivt och ska därför värdesättas och tillvaratas.

Arbetet med lika villkor utgår ifrån bestämmelser i Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen, Högskolelagen och Högskoleförordningen. För att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder arbetar vi aktivt med systematiskt och förebyggande arbete mot diskriminering och andra kränkningar.