personer som går i en spiraltrappa

Systematiskt lika villkorsarbete

Linnéuniversitetets systematiska lika villkorsarbete syftar till att skapa en studie- och arbetsmiljö där alla verkar på lika villkor. Arbetet är en del av hållbarhetsarbetet som berör hela verksamheten och inkluderar miljö, klimat, lika villkor och jämställdhet. Det systematiska lika villkorsarbetet är målinriktat och utgår från universitetets Vision 2030. Genom systematiskt lika villkorsarbete bidrar Linnéuniversitetet till strukturer och kulturer som ökar jämställdheten och minskar risken för diskriminering.

Lika villkorsarbete sker i hållbara förändringsprocesser

Det systematiska lika villkorsarbetet sker på olika nivåer och i olika former; verksamhetsspecifikt, universitetsövergripande och i form av uppdrag eller projekt. Avsikten är att arbetet ska ske och beslut ska tas på samtliga nivåer. Fördelningen av ansvarsområden baseras på lagkrav i diskrimineringslagen med mål att skapa hållbara förändringsprocesser för ett mer inkluderande, jämlikt och jämställt universitet. I dokumentet Processbeskrivning Systematiskt lika villkorsarbete vid Linnéuniversitetet finns arbetet beskrivet i detalj. 

Verksamhetsspecifikt lika villkorsarbete

Institutioner, avdelningar och kanslier genomför årligen åtgärder för att öka jämställdheten och minska risker för diskriminering i sina verksamheter. I linje med Linnéuniversitetets delegationsordning ansvarar dekaner, samt universitetsdirektören, för att prefekter, kanslichefer och avdelningschefer årligen genomför åtgärder.

Universitetsövergripande lika villkorsarbete

Årligen genomför delar av förvaltningen universitetsövergripande åtgärder. Dessa syftar till att möjliggöra och underlätta arbetet med att öka jämställdheten och minska risker för diskriminering på hela universitetet.

Uppdrag eller projekt

Utvärderingar av lika villkorsarbetet analyseras årligen av universitetsledningens kansli och resulterar i en årlig prioriteringslista. Rektor eller universitetsdirektör beslutar om uppdrag utifrån prioriteringslistan. Uppdragen skrivs in i verksamhetsplan för den enhet som berörs. Ledningen kan även initiera projekt med anledning av händelser i omvärlden eller på grund av ett uppkommet behov i verksamheten.

Kvalitetshjulet 

Lika villkorsarbetet sker systematiskt genom att det följer Linnéuniversitetets kvalitetshjul, vilket har fyra delsteg; utvärdering, analys, åtgärder och uppföljning av åtgärder. Alla stegen är målfokuserade.

Steg 1: Utvärdera 

Utvärderingen fokuserar på risker för diskriminering gentemot anställda respektive studerande enligt diskrimineringslagens lagkrav om aktiva åtgärder (SFS 2016:828).

Gentemot anställda

 • arbetsförhållanden
 • löner och anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • kompetensutveckling och utbildning
 • möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Gentemot studerande

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer
 • studiemiljö
 • möjlighet att förena studier med föräldraskap

Steg 2: Analys

Analysen görs i syfte att upptäcka risker för diskriminering. Analysen utgår från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • ålder (SFS 2016:828)

Steg 3: Åtgärder

Respektive fakultet, institution, kansli och avdelning beskriver planerade åtgärder i verksamhetsplanen. För institutionernas del ingår beskrivningarna som bilaga till fakultetens samlade verksamhetsplan. Åtgärder är inte individorienterade utan genomförs på generell nivå.

Steg 4: Uppföljning

Fakulteter och avdelningar beskriver i den årliga verksamhetsberättelsen hur åtgärder genomförts och följts upp. Universitetsledningens kansli (UK) sammanställer i den årliga hållbarhetsredovisningen det arbete som genomförts. Det systematiska lika villkorsarbetet utvärderas via etablerade uppföljningsformer såsom Linnébarometern och arbetsmiljöenkäten samt i andra utredningar.

LIka villkorsarbetet utvärderas årligen 

Lika villkorsarbetet följs årligen upp i verksamhetsberättelser på institutions-, avdelnings-, fakultets- (eller motsvarande) och universitetsnivå. Verksamhetsberättelserna ligger till grund för återkoppling och planering enligt nedan.

 • Hållbarhetsredovisning: Universitetsledningens kansli analyserar med utgångspunkt från mål och statistik, universitetets åtgärder från förgående år.
 • Feedback på verksamhetsspecifikt arbete: UKniversitetsledningens kansli ger feedback på verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
 • Höst- och vårdialog: Rektors dialog med fakulteter och UD:s dialog med avdelningar i samråd med vicerektor för hållbarhet är ett forum för diskussion av det systematiska lika villkorsarbetet.
 • Ledningens genomgång (vår): Universitetsledningens kansli håller en genomgång med universitetsledningen där arbetet med lika villkor redovisas, analyseras och diskuteras. En prioriteringslista med förslag på åtgärder inför kommande år presenteras och diskuteras.
 • Årsredovisning: I årsredovisningen presenteras statistik baserad på juridiskt kön.
 • Arbetsmiljöenkät: Universitetsledningens kansli analyserar årligen arbetsmiljöenkätens frågor kring lika villkor och jämställdhet. Analysen är ett sätt att utvärdera det systematiska lika villkorsarbetet riktat mot medarbetare.
 • Lönekartläggning: Universitetsledningens kansli gör en analys av HR-avdelningens lönekartläggning. Analysen synliggör eventuella skillnader i lön beroende på kön och är ett medel för att säkerställa jämställda löner.