DOS

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig.

Lagkrav om tillgängligt material omfattar Linnéuniversitetets webbsidor som är nåbara utan inloggning och allt som publiceras där. Det vill säga Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare, Serviceportalen och andra webbplatser som Linnéuniversitetet står bakom. Det innebär webbsidor men också exempelvis dokument, filmer, poddar, appar och sociala medier som inkluderas av lagkraven.

Undantag från DOS

Lärplattform bakom inloggning är tillfälligt undantaget i DOS-lagen. Lagkravet gäller generellt det som publiceras på Linnéuniversitetets webbplatser men i DOS- lagen finns ett tillfälligt undantag för material som ligger bakom inloggning, förutsatt att webbplatsen är skapad före den 23 september 2019 vilken MyMoodle är. Undantaget är tillfälligt och gäller till dess att plattformen genomgår en omfattande översyn. Därför behöver exempelvis inte föreläsningar som publiceras bakom inloggning på MyMoodle textas enligt lagkraven.

Studenters rätt för att begära avsteg från undantag i DOS

En enskild student kan begära att få visst digitalt material tillgänglighetsanpassat trots att materialet är tillfälligt undantaget. Studentens begäran ska då prövas av universitetet skyndsamt för att utreda om det finns rimliga skäl att genomföra en anpassning. För att begäran ska få bifall krävs det att den är rimlig, vilket i detta fall syftar till en begränsad omfattning.

Ansökan om avsteg från undantaget

En student som begär att få visst digitalt material anpassat trots att materialet är tillfälligt undantaget i DOS behöver göra en begäran och lämna följande uppgifter;

  • Vilken kurs och typ av tillgänglighet som avses
  • Vilket material hen begär att få anpassat
  • Kontaktuppgifter till student
  • Kontaktuppgifter till kursansvarig

Begäran skickas in via e-post av studenten, information om begäran hittas via tillgänglighetsredogörelsen på lnu.se. Begäran inkommer via funktionsadresser till respektive fakultet för bedömning och handläggning. Medarbetare på kansliet meddelar student och kursansvarig om begäran bifalles eller inte. Det är sedan kursansvarig och aktuella lärare som ansvarar för tillgänglighetsanpassningen av kursmaterial till studenten.

Ärendehanteringen ska göras skyndsamt med en handläggningstid inom tre veckor för att studenten ska kunna ta del av kursmaterialet under ordinarie kurstid. Begäran ska godkännas så länge den är rimlig, alltså är begränsad i sin omfattning. Personuppgifter och skäl till begäran ska inte efterfrågas.