Ersättningar

Beredskap

Med beredskap menas att du förbinder dig att vara tillgänglig utanför din ordinarie arbetstid för att vid behov utföra arbete. Ersättning för att ha beredskap kan regleras i lokalt kollektivavtal om beredskap enligt nedan.

lokalt-kollektivavtal-om-beredskap

Ersättning för sjukvårdskostnader

Som anställd har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader enligt Villkorsavtalet. En förutsättning för att sjukvårdskostnader ska ersättas är att de omfattas av högkostnadsskyddet. Observera att Linnéuniversitetet inte ersätter besök hos under-, sjuk- eller distriktsköterska, inte heller provtagning.

Läkarvård, psykologbehandling och tandvård

Kostnader för läkarvård och psykologbehandling ersätts med högst 95 kronor per besök. Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige. Med psykologbehandling avses behandling som ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Kostnader för tandvård ersätts normalt inte, oralkirurgisk tandvårdsbehandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet är dock undantagen och ersätts med högst 95 kronor per besök.

Röntgen och viss förebyggande hälsovård

Kostnader för röntgen ersätts med högst 95 kr per besök liksom förebyggande hälsovård i form av cellprovtagning, mammografi och PSA-prov. Annan förebyggande hälsovård, exempelvis hälsokontroller, ersätts ej.

Sjukgymnastik

Kostnader för sjukgymnastik ersätts med högst 55 kronor per besök. Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som ges av legitimerad sjukgymnast.

Sjukhusvård

Kostnader för sjukhusvård ersätts med högst 70 kronor för varje vårddag.

Så här begär du ersättning för dina vårdkostnader

För att få ersättning för dina vårdkostnader skickar du originalkvitto eller faktura där ditt namn och personnummer framgår till din lönespecialist. Om typ av vårdgivare inte tydligt framgår på kvittot anger du på kvittot om det avser besök hos t ex läkare, psykolog eller sjukgymnast. En förutsättning för att sjukvårdskostnader ska ersättas är att de omfattas av högkostnadsskyddet. Eftersom all sjukvård inte omfattas av högkostnadsskyddet måste du förutom kvitto eller faktura även lämna in ett högkostnadsutdrag där kostnaden för besöket du begär ersättning för är införd, i de fall det inte tydligt framgår på kvittot eller fakturan om besöket omfattas av högkostnadsskyddet. Sjukhusvård och förebyggande hälsovård enligt ovan omfattas inte av högkostnadsskyddet, vilket innebär att originalkvitto eller faktura är tillräckligt underlag. Ofullständigt underlag ersätts ej.

Att begära utdrag för dig i Kalmar län
Region Kalmar använder ett system som heter ”Frisk”. Dagen efter ditt vårdbesök går det att kontakta dem via fakturaservice@ltkalmar.se för att begära ett utdrag ur registret.

Att begära utdrag för dig i Kronobergs län
Inom Region Kronoberg kan du begära ett utdrag i kassan i samband med ditt vårdbesök, alternativt vända dig till faktura@kronoberg.se eller ringa till telefon 0470-58 96 50.  

Att begära utdrag från annan Region
För dig som besöker vårdgivare i annan Region behöver du kontakta din Region för att få information om hur du kan få ett underlag. För vissa regioner kan utdrag göras på 1177.se

Du måste söka ersättning inom två år från den dag som utgiften skedde, därefter förfaller rätten till ersättning.

Ersättning av kostnader för läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Nytt för 2024 är att ersättning för läkemedelskostnader enligt centrala avtal endast betalas ut vid ett tillfälle under året. Du ska därför ansöka om ersättningen endast vid ett tillfälle och du måste göra det senast den 5 januari året efter det kalenderår under vilket kostnaderna har uppkommit. Kostnaderna styrker du med ett registerutdrag från högkostnadsdatabasen 1177 eller e-hälsomyndigheten.

Via 1177.se (alternativt appen) eller ehalsomyndigheten.se når du läkemedelstjänster och öppnar högkostnadsskydd för att få fram registerutdrag för dina köpta läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Om du saknar BankID kan du begära registerutdrag hos ehälsomyndigheten. Läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet ersätts inte.

Registerutdraget skickar du till din lönespecialist så att vi har fått underlaget senast den 5 januari året efter det kalenderår under vilket kostnaderna har uppkommit, därefter förfaller rätten till ersättning.

Ersättning för vård- och läkemedelskostnader är skattepliktiga förmåner.

Rätt till ersättning vid ledighet
En arbetstagare som är ledig med helt löneavdrag har endast rätt till ersättning för sjukvård om nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Första 30 dagarna under ledigheten.
  • Föräldraledighet då föräldrapenningtillägg betalas.
  • Ledighet för sjukdom.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning

Arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl, lämna ersättning för vård utöver vad som sägs i ovan.

Relaterade länkar

 

 

Ersättning vid tjänsteresa

Du har rätt till ersättning när du gör en tjänsteresa för Linnéuniversitetets räkning. Resan ska på förhand beviljas av din chef. Styrande regler för ersättningarna finns bland annat i Villkorsavtalet och Inkomstskattelagen.

Du gör din reseräkning direkt i Primula senast ett år efter att resan är gjord.

 

 

Övriga kostnadsersättningar

Ibland behöver du göra inköp i tjänsten som du själv lägger ut för. För att få ersättning för dessa behöver du skicka in originalkvittot och få godkännande av din chef. Det kan exempelvis handla om utlägg för litteratur eller kostnader i samband med din tjänsteresa. Du registrerar dina utlägg i primula men innan du skickar ärendet behöver du även fylla i en utläggsblankett som du hämtar i Primula. Fäst originalkvittot på blanketten och skickar med internposten till din primulahandläggare.