Ersättningar

Beredskap

Med beredskap menas att du förbinder dig att vara tillgänglig utanför din ordinarie arbetstid för att vid behov utföra arbete. Ersättning för att ha beredskap kan regleras i lokalt kollektivavtal om beredskap enligt nedan.

lokalt-kollektivavtal-om-beredskap

Ersättning för sjukvårdskostnader

Som anställd har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader enligt Villkorsavtalet. Du måste söka ersättning inom två år efter den dag som utgiften skedde, därefter förfaller rätten till ersättning.

En förutsättning för att sjukvårdskostnader ska ersättas är att det omfattas av högkostnadsskyddet. All sjukvård omfattas inte av högkostnadsskyddet och därför måste du lämna in följande underlag för att  ersättning ska betalas ut:
- utdrag av digital registrering i högkostnadskortet där kostnaden är införd, tillsammans med originalkvitto/fakturaunderlaget. Underlagen skickas in till berörd handläggare.

Att begära ett utdrag
Numera är högkostnadskorten i pappersform borttagna och istället registreras besök som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt, i ett så kallat elektroniskt frikort.

För dig i Kalmar län
Region Kalmar använder ett system som heter ”Frisk”. Dagen efter ditt läkarbesök går det att kontakta dem via fakturaservice@ltkalmar.se för att begära ett utdrag ur registret. Kom ihåg att uppge ditt personnummer i mailet.

För dig i Kronobergs län
Inom Region Kronoberg kan du begära ett utdrag i kassan i samband med ditt vårdbesök, alternativt vända dig till faktura@kronoberg.se eller ringa till telefon 0470-58 96 50.  

Ersättning av kostnader för läkemedel
Om du har behov av receptbelagda läkemedel, som enligt lag omfattas av högkostnadsskyddet, ersätter Linnéuniversitetet dig för dessa kostnader. För att få ersättning behöver du skicka in originalkvittot från apoteket till berörd handläggare. Det ska vara det kvitto som heter ”receptspecifikation”. På grund av sekretess har flera apotek slutat med att automatiskt ge kvitto på receptbelagd medicin som arbetsgivaren ska ha. Det är därför viktigt att du ber om detta när du hämtar ut din medicin.

Ersättningsnivå för läkarvård, tandvård och psykologbehandling
Kostnader för läkarvård, tandvård (oralkirurgisk behandling) samt psykologbehandling ersätts med högst 95 kronor per besök. Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige. Med oralkirurgisk behandling avses tandvårdsbehandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet. Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Ersättningsnivå för sjukgymnastik
Kostnad för sjukgymnastik ersätts av arbetsgivaren med högst 55 kronor per besök. Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast.

Ersättningsnivå för sjukhusvård
Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Ersättningsnivå för läkemedel
Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts helt av arbetsgivaren.

Rätt till ersättning vid ledighet
En arbetstagare som är ledig med helt löneavdrag har endast rätt till ersättning för sjukvård om nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Första 30 dagarna under ledigheten.
  • Föräldraledighet då föräldrapenningtillägg betalas.
  • Ledighet för sjukdom.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning

Arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl, lämna ersättning för vård utöver vad som sägs i ovan.

Relaterade länkar

 

 

Ersättning vid tjänsteresa

Du har rätt till ersättning när du gör en tjänsteresa för Linnéuniversitetets räkning. Resan ska på förhand beviljas av din chef. Styrande regler för ersättningarna finns bland annat i Villkorsavtalet och Inkomstskattelagen.

Du gör din reseräkning direkt i Primula senast ett år efter att resan är gjord.

Relaterade länkar:

 

Övriga kostnadsersättningar

Ibland behöver du göra inköp i tjänsten som du själv lägger ut för. För att få ersättning för dessa behöver du skicka in originalkvittot och få godkännande av din chef. Det kan exempelvis handla om utlägg för litteratur eller kostnader i samband med din tjänsteresa. Du registrerar dina utlägg i primula men innan du skickar ärendet behöver du även fylla i en utläggsblankett som du hämtar i Primula. Fäst originalkvittot på blanketten och skickar med internposten till din primulahandläggare.

Relaterade länkar