Ersättningar

Beredskap

Med beredskap menas att du förbinder dig att vara tillgänglig utanför din ordinarie arbetstid för att vid behov utföra arbete. Ersättning för att ha beredskap kan regleras i lokalt kollektivavtal om beredskap enligt nedan.

lokalt-kollektivavtal-om-beredskap

Ersättning för sjukvårdskostnader

Som anställd har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader enligt Villkorsavtalet. En förutsättning för att sjukvårdskostnader ska ersättas är att de omfattas av högkostnadsskyddet. Observera att Linnéuniversitetet inte ersätter besök hos under-, sjuk- eller distriktsköterska, inte heller provtagning.

Läkarvård, psykologbehandling och tandvård
Kostnader för läkarvård och psykologbehandling ersätts med högst 95 kronor per besök. Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige. Med psykologbehandling avses behandling som ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Kostnader för tandvård ersätts normalt inte, oralkirurgisk tandvårdsbehandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet är dock undantagen och ersätts med högst 95 kronor per besök.

Röntgen och viss förebyggande hälsovård
Kostnader för röntgen ersätts med högst 95 kr per besök liksom förebyggande hälsovård i form av cellprovtagning, mammografi och PSA-prov. Annan förebyggande hälsovård, exempelvis hälsokontroller, ersätts ej.

Sjukgymnastik
Kostnader för sjukgymnastik ersätts med högst 55 kronor per besök. Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som ges av legitimerad sjukgymnast.

Sjukhusvård
Kostnader för sjukhusvård ersätts med högst 70 kronor för varje vårddag.

Så här begär du ersättning för dina vårdkostnader

För att få ersättning för dina vårdkostnader skickar du originalkvitto eller faktura där ditt namn och personnummer framgår till Lönesektionen. Om typ av vårdgivare inte tydligt framgår på kvittot anger du på kvittot om det avser besök hos t ex läkare, psykolog eller sjukgymnast. En förutsättning för att sjukvårdskostnader ska ersättas är att de omfattas av högkostnadsskyddet. Eftersom all sjukvård inte omfattas av högkostnadsskyddet måste du förutom kvitto eller faktura även lämna in ett högkostnadsutdrag där kostnaden för besöket du begär ersättning för är införd. Sjukhusvård och förebyggande hälsovård enligt ovan omfattas inte av högkostnadsskyddet, vilket innebär att originalkvitto eller faktura är tillräckligt underlag. Ofullständigt underlag ersätts ej.

Att begära utdrag för dig i Kalmar län
Region Kalmar använder ett system som heter ”Frisk”. Dagen efter ditt läkarbesök går det att kontakta dem via fakturaservice@ltkalmar.se för att begära ett utdrag ur registret.

Att begära utdrag för dig i Kronobergs län
Inom Region Kronoberg kan du begära ett utdrag i kassan i samband med ditt vårdbesök, alternativt vända dig till faktura@kronoberg.se eller ringa till telefon 0470-58 96 50.  

Ersättning av kostnader för läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. För att få ersättning behöver du skicka in originalkvitto/receptspecifikation eller faktura till Lönesektionen. För att kunna få ersättning måste ditt namn och personnummer framgå på kvittot liksom information om att ditt utlägg varit i form av egenavgift, förmån eller inom kostnadsförmån. Om du beställer läkemedel via nätet så behöver du skriva ut receptspecifikationen och bifoga i din ansökan. Glöm därför inte att begära en sådan innan du avslutar beställningen. Läkemedel utom förmån ersätts ej, inte heller ofullständigt underlag.

Ersättning för vård- och läkemedelskostnader är skattepliktiga förmåner. Du måste söka ersättning inom två år från den dag som utgiften skedde, därefter förfaller rätten till ersättning.

Rätt till ersättning vid ledighet
En arbetstagare som är ledig med helt löneavdrag har endast rätt till ersättning för sjukvård om nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Första 30 dagarna under ledigheten.
  • Föräldraledighet då föräldrapenningtillägg betalas.
  • Ledighet för sjukdom.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning

Arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl, lämna ersättning för vård utöver vad som sägs i ovan.

Relaterade länkar

 

 

Ersättning vid tjänsteresa

Du har rätt till ersättning när du gör en tjänsteresa för Linnéuniversitetets räkning. Resan ska på förhand beviljas av din chef. Styrande regler för ersättningarna finns bland annat i Villkorsavtalet och Inkomstskattelagen.

Du gör din reseräkning direkt i Primula senast ett år efter att resan är gjord.

Relaterade länkar:

 

Övriga kostnadsersättningar

Ibland behöver du göra inköp i tjänsten som du själv lägger ut för. För att få ersättning för dessa behöver du skicka in originalkvittot och få godkännande av din chef. Det kan exempelvis handla om utlägg för litteratur eller kostnader i samband med din tjänsteresa. Du registrerar dina utlägg i primula men innan du skickar ärendet behöver du även fylla i en utläggsblankett som du hämtar i Primula. Fäst originalkvittot på blanketten och skickar med internposten till din primulahandläggare.

Relaterade länkar