Lönerevision

Lönerevision innebär en översyn av varje medarbetares lön. Lönerevision sker vanligtvis årligen men undantag kan förekomma. Lönerevisionen baseras på centrala avtal som tecknas mellan arbetsmarknadens parter.

RALS (RamAvtal om Löner mm för arbetstagare inom det Statliga området) tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna. Med Saco-S finns ett tillsvidareavtal sedan 2010, medan OFR och SEKO har tidsbegränsade avtal som sträcker sig 1-3 år i taget.

Parter i revisionen vid Lnu är:

  • arbetsgivaren, dvs lönesättande chef och arbetsgivarens förhandlingsdelegation på HR-avdelningen.
  • de lokala arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S som innefattar bland annat ST och Lärarförbundet samt SEKO;s lokala förhandlingsdelegationer.

Revideringen av lön sker med stöd av Lnu’s lönepolicy och eventuellt särskilt framtagna lönekriterier för en enskild verksamhet.

Lönesamtalet ger underlag för att sätta ny lön, i samtalet diskuterar chefen och medarbetaren lönekriterier och prestationer mot dessa, under perioden (1 oktober – 30 september). Lönesamtal mellan chef och medarbetare sker oavsett arbetstagarorganisationstillhörighet.   

Vid lönerevision ser processen olika ut för hur ny lön sätts beroende på vilken arbetstagarorganisation medarbetaren är ansluten till. Ny lön kan exempelvis ske genom lönesättande samtal vilket innebär dialog mellan chef och medarbetare som mynnar ut i en överenskommelse mellan chef och medarbetare. Ett annat alternativ är att arbetsgivare och arbetstagarorganisation förhandlar fram ny lön, så kallad kollektiv förhandling. För mer information om vilken process som gäller för dig, kontakta din arbetstagarorganisation. Är du inte ansluten till någon arbetstagarorganisation, kontakta din chef alternativt HR-avdelningen för att få information om vilken process som tillämpas.

Ny dokumentation för lönesättning 191001 (gäller för lönerevision 2020)

En ny dokumentation har arbetats fram för att ge bättre stöd till lönesättande chef och medarbetare. Denna ska tillämpas i RALS 2020 vid lönesättning av prestationer gjorda från 191001.