Introduktion

Universitetsgemensamma introduktionsdagar för nyanställda kommer att hållas digitalt under VT21.

Universitetsgemensam introduktion VT21 (dagen har delats upp i två halvdagar för att undvika för långa dagar på zoom):
På svenska: 15-16 februari, kl. 9-12 varje dag
På engelska: 1-2 mars, kl. 9-12 varje dag

Som nyanställd har du rätt till en verksamhets- och individanpassad introduktion. Introduktionen syftar till att du ska få kunskap om Linnéuniversitetet, din arbetsplats, dina arbetsuppgifter och anställningsförhållanden.

Introduktionen är ett första steg i din kompetensutveckling och sker genom olika universitetsgemensamma och arbetsplatsnära aktiviteter

  • Arbetsplatsnära introduktion
  • HR- informationsträff
  • Universitetsgemensam introduktion
  • Fakultetsintroduktion

Arbetsplatsnära introduktion
Den arbetsplatsnära introduktionen ska ge dig den kunskap du behöver för att kunna bedriva ditt arbete på ett effektivt och säkert sätt. Dessutom ska introduktionen underlätta att du socialt kommer in i arbetsgruppen. Prefekt/chef har det övergripande ansvaret för att din introduktion genomförs, i de fall ansvaret fördelas ska detta vara tydligt.

HR- informationsträff
För att underlätta för dig som nyanställd att bli bekant med de regelverk, rutiner och verktyg som berör ditt anställningsförhållande har HR-avdelningen regelbundna informationsträffar på svenska och engelska som upprepas ungefär en gång i månaden.

Du får information om dina rättigheter och skyldigheter som anställd vid Linnéuniversitetet vad gäller arbetstider, semester, lön, frånvaro, förmåner, policys och rutiner. Du får också en genomgång av vårt personaladministrativa system Primula som används för egenregistrering av t.ex. ansökan om ledighet och reseräkningar. Inbjudan och schema för HR-infoträffarna listas i bilagan nedan.

Universitetsgemensam introduktion
En universitetsgemensam introduktion anordnas vanligtvis en gång per termin, en gång på svenska och en gång på engelska. Syftet är att ge dig kunskap om och förståelse för universitet som organisation och arbetsplats samt bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. På grund av läget med Corona/Covid-19 behöver vi genomföra den universitetsgemensamma introduktionen digital via Zoom. För att undvika en för lång dag framför Zoom har dagen delats upp i två halvdagar.
Inbjudan till den universitetsgemensamma introduktionsdagen finns i bilagan nedan.

Fakultetsintroduktion
Några av fakulteterna har en fakultetsdag för nyanställda där fakultetskansliets personal presenterar sin stödverksamhet och ger information om interna rutiner.