auditorium

Värdegrund för statsanställda

Universitetet är en kunskapsorganisation som bygger på akademiska värden men det är också en myndighet och därmed en del av den svenska offentliga förvaltningen. Verksamheten ska präglas bland annat av objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Som anställd vid Linnéuniversitetet är du statsanställd – oavsett vilken befattning/titel du har. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den  utgör en bas för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna, men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag. 

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer som ska prägla vår verksamhet (Källa: Statskontoret):

Demokrati

Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Du ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.

Legalitet

Du känner till och följer de lagar och regler som gäller. Legalitetsprincipen betyder att den verksamhet som myndigheterna bedriver är rättssäker. 

Objektivitet

Alla måste kunna lita på att du som är statsanställd agerar sakligt och opartiskt. Du måste därför vara uppmärksam på de intressekonflikter som kan uppstå. Det innebär bland annat att du anmäler bisysslor och jäv till arbetsgivaren och att du självklart inte agerar korrupt. 

Fri åsiktsbildning

Öppenhet är en grundprincip i demokratin. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet gäller. I staten finns det också förbud mot efterforskning och repressalier som innebär att arbetsgivaren inte får ta reda på källor eller visselblåsare eller att straffa den som uttalat sig kritiskt i media.

Respekt

Du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. 

Effektivitet och service

I staten ska du förena effektivitet med service och tillgänglighet. Du informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Du utför också dina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.

Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras

Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att vi  konkretiserar vad principerna innebär för oss så att du som medarbetare får vägledning i hur du ska agera. De olika principerna kan hamna ibland i konflikt med varandra. Vad ska du välja, rättssäkerhet eller effektivitet? Vad kan och bör du som statsanställd uttala offentligt? Den här sortens konflikter behöver vi resonera om på våra arbetsplatser för att kunna hantera olika situationer i vardagen.