Gäster i verksamheten vid Linnéuniversitetet

Personer som varaktigt vistas vid universitetet ska som huvudregel vara antagna till utbildning eller anställda av universitetet. Efter överenskommelse kan dock även personer som varken är antagna eller anställda vistas vid universitetet och delta i dess verksamhet. Något arbete för universitets räkning eller ersättning för utförd prestation får dock inte förekomma, varken till gästen direkt eller dennes arbetsgivare.

Skriftlig överenskommelse

Prefekt eller motsvarande bör upprätta en skriftlig överenskommelse med den/de personer som kommer att vistas vid universitetet och delta i dess verksamhet. 

Ersättning

Gäster får inte beviljas någon form av ersättning som kan liknas vid en arbetstagares förmåner eller som kan uppfattas som ersättning för arbete, såsom semester, semesterersättning, föräldrapenningtillägg, sjuklön, traktamente, bostadsförmåner och liknande löneförmåner.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen – även för de som inte har en anställning. Det är dock enbart för anställda som arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar. 

Försäkringar

Samtliga utländska gäster vid Linnéuniversitet, samt dennes medföljande familj, omfattas av en samlingsförsäkring (Försäkring för utländska besökare/Insurance for foreign visitors) hos Kammarkollegiet. Den täcker bland annat akut sjukvård, akut tandvård, olycksfall samt visst egendomsskydd. 

Läs mer om försäkringar på Kammarkollegiets webbplats

Uppehållstillstånd/visum

Olika regler gäller för olika medborgare och beroende på vilken typ av besök det är. Det mycket viktigt att såväl den kommande gästen som ansvarig chef kontrollerar rätten att visats i Sverige. Det är brottsligt samt straffbart att inte följa reglerna i Utlänningslagen. Tänk på att det är viktigt att i god tid kolla upp vad som gäller för den specifika situationen. Du kan läsa mer här