Kompetensförsörjningsplan

Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor.
 
Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor och det gäller för Linnéuniversitetet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare om vi ska lyckas. Delar av att vara attraktiv är traditionellt frågor som rör utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har delvis andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas som attraktivt av dem vi vill attrahera. Vi behöver även ha god beredskap för omställning på bästa möjliga sätt i situationer där neddragning av viss verksamhet är nödvändig.

Arbetet med kompetensförsörjning måste ha sin grund i universitetets styrdokument, främst Linnéuniversitetets strategi, men även beslutade policys, planer och program. Andra starkt påverkande faktorer finns i omvärlden och handlar t ex om demografi, politiska beslut och konjunkturen på arbetsmarknaden.
 
För att få en bra bild av vilken kompetens behöver man se på befintlig kompetens. I ett övergripande perspektiv behöver vi titta på ålder-, kön- och anställningsform. Inom respektive fakultet och institution behöver man även se på de olika ämnesinriktningar, dvs vilka spetskompetenser finns och hur stämmer den med den önskade profilen för universitetet.
 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att ge en översikt av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort GAPet från befintlig kompetens är samt att visa planerade åtgärder för att fylla kompetensbehovet genom t ex kompetensutveckling resp nyrekrytering eller avveckling – nedbrutet på institutionsnivå. Utgångspunkten för att analysera behov av åtgärder för kompetensförsörjning är den kompetens som finns inom institutionen i dag samt det uppdrag institutionen har idag och på längre sikt. Institutionens HR-partner finns som resurs i det här arbetet.
 
Nedan finns ett förslag på en mall att använda som kompetensförsörjningsplan.