Företagshälsovård

Företagshälsovården bistår universitetet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utgör även en resurs i samband med arbetsrelaterad sjukdom och rehabilitering samt vid krissituationer. Företagshälsovården har bland annat företagsläkare, företagssköterska, psykolog, ergonom, beteendevetare och skyddsingenjör.

Fr.om. september 2019 anlitar Linnéuniversitetet Previa, med mottagning i Kalmar och i Växjö.

Beställningar av tjänster

Beställningar av tjänster från företagshälsovården går genom HR-avdelningen, som har ett övergripande samordningsansvar när det gäller universitetets resurser till företagshälsovård och andra externa insatser i sammanhanget. I samråd med ansvarig chef sker en beställning och en uppdragsdialog.

Kontakter på egen hand

Enskilda anställda har rätt att på egen hand kontakta Previa för tre samtal under ett år hos företagssköterska, beteendevetare eller psykolog. Dessa kontakter kan ske utan att ansvarig chef eller HR-avdelningen har kännedom om dem. Den anställde kontaktar Previa i sådana fall via en funktionsmail-adress:

I mailet skriver den anställde att de önskar boka besök på egen hand hos (Företagssköterska, Beteendevetare eller Psykolog). Previa tar sedan kontakt och besök bokas in.

Ergonomisk översyn arbetsplats

Behov av en ergonomisk översyn av en arbetsplats kan uppstå på grund av många olika händelser eller besvär som uppkommer. Om något i din fysiska arbetsmiljö behöver förändras eller ses över kontaktar du din chef eller HR-partner så att ni i samråd kan klargöra vilken typ av ergonomisk översyn som behöver göras. Första steget är att göra en översyn av grundinställningar på befintlig arbetsplats. Andra steget är att göra en ergonomisk översyn via företagshälsovården. Läs mer under Ergonomi