Företagshälsovård

Företagshälsovården bistår universitetet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utgör även en resurs i samband med arbetsrelaterad sjukdom och rehabilitering samt vid krissituationer. Företagshälsovården har bland annat företagsläkare, företagssköterska, psykolog, ergonom, beteendevetare och skyddsingenjör.

Linnéuniversitetets företagshälsovård sköts via Falck (tidigare Previa), med mottagning i Kalmar och i Växjö.

Beställningar av tjänster

Beställningar av tjänster från företagshälsovården går genom HR-avdelningen, som har ett övergripande samordningsansvar när det gäller universitetets resurser till företagshälsovård och andra externa insatser i sammanhanget. I samråd med ansvarig chef har HR-partner en dialog med Falck, som därefter leder till en beställning.

Kontakter på egen hand

Enskilda anställda har rätt att på egen hand kontakta Falck för ett samtal eller besök per år hos antingen företagssköterska, fysioterapeut, beteendevetare eller psykolog.

Enskilda anställda har också möjlighet att boka tid för en Hälso- och arbetsmiljöprofil hos Falck. Detta är en hälsoundersökning med fokus på hälsa och livsstil som syftar till att skapa motivation till att stärka hälsa och välbefinnande.

Inför Hälso- och arbetsmiljöprofilen fyller den anställda i en digital hälsoenkät. Vid besöket görs kontroll av vikt, längd, midjemått, BMI, blodtryck, kolesterol, blodsocker, konditionstest och ett hälsosamtal med en personlig hälsoplan.

Du kan anmäla dig till hälso- och arbetsmiljöprofilen här. 

Dessa kontakter kan ske utan att ansvarig chef eller HR-avdelningen har kännedom om dem. Den anställde kontaktar Falck i sådana fall via en funktionsmailadress:

I mejlet skriver den anställde att hen önskar boka besök på egen hand hos företagssköterska, fysioterapeut, beteendevetare eller psykolog. Falck tar sedan kontakt och besök bokas in.

Ergonomisk översyn arbetsplats

Det kan uppstå behov av en ergonomisk översyn av en arbetsplats på grund av många olika händelser eller besvär som uppkommer.

Om något i din fysiska arbetsmiljö behöver förändras eller ses över kontaktar du din chef eller HR-partner så att ni i samråd kan klargöra vilken typ av ergonomisk översyn som behöver göras.

Första steget är att göra en översyn av grundinställningar på befintlig arbetsplats. Andra steget är att göra en ergonomisk översyn via företagshälsovården.

Läs mer under Ergonomi.