Rehabilitering

Om du är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering. Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov. Linnéuniversitetet som arbetsgivare ansvar för att bistå i rehabiliteringsprocessen. Det innebär att din chef tar en aktiv roll i samtal, avstämningsmöten och i konkreta insatser för att underlätta rehabiliteringen. Linnéuniversitetet strävar efter att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö, vilket även innebär en uppmärksamhet på tidiga signaler på ohälsa.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktions- och arbetsförmåga.

Målet med rehabiliteringsarbetet vid Linnéuniversitetet är att anställda, som på grund av sjukdom eller liknande fått sin arbetsförmåga nedsatt, så snart som möjligt ska kunna fullgöra ett meningsfullt arbete, för sig själv och universitetet – i första hand genom att återgå till sin vanliga tjänst.

Stöd och ansvar

I första hand är det arbetsgivaren som har ansvar för att rehabilitering kommer igång vid behov. Vid Linnéuniversitetet är det chefer med personalansvar som också har ansvar i en rehabiliteringssituation. HR-avdelningen finns som ett stöd för institutioner/enheter i rehabiliteringsarbetet. Om en anställd av rehabiliteringsskäl inte kan vara kvar på ordinarie arbetsplats hjälper HR-partner till att undersöka andra alternativ. 

Du som anställd har ett eget ansvar för din hälsa och ska efter bästa förmåga delta irehabiliteringen. Om det i arbetet uppstår problem som du själv inte kan lösa måste din närmaste chef kontaktas så tidigt som möjligt. Du som anställd måste vara beredd att förändra din kompetens och ta nya arbetsuppgifter om hänsyn till arbetshinder och liknande har tagits.

Kontakt kan också tas med skyddsombud eller facklig organisation. De fackliga organisationernas uppgift är att se till att dina rättigheter och möjligheter bevakas. Det är du själv som kontaktar ditt fackliga ombud om du önskar fackligt stöd i rehabiliteringsarbetet.

Det viktigaste, om du känner behov av stöd eller rehabiliterande insatser i någon form, är att du tar kontakt med någon du känner förtroende för. Det kan vara en arbetsledare, en arbetskamrat, en HR-partner eller ett skyddsombud. Kontakten med chef och HR-partner sker under sekretess.

Det är Försäkringskassan som administrerar sjukförsäkringen. Om du är sjuk mer än 14 dagar gör HR en sjukanmälan till Försäkringskassan. Du ansvarar sedan själv för att ansöka om sjukpenning samt se till att Försäkringskassan får dina läkarintyg. Försäkringskassan prövar den sjukskrivnes rätt till sjukpenning i förhållande till förmåga att utföra arbete enligt den så kallade rehabiliteringskedjan. Mer information om sjukförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida.

Som anställd vid Linnéuniversitetet omfattas du av ett antal förmåner som är reglerade i avtal – sjuklön, ersättning för viss del av kostnaden för bl.a. läkarbesök, sjukhusvård samt ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.

I rehabiliteringsarbetet kan du som chef använda dig av stödsystemet Adato. Har du frågor om systemet kontakta din HR-partner.