Stipendier

Stipendier för anställda

Här kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka.

Videums entreprenörspris

Välkommen att nominera en lärare eller forskare till Videums entreprenörskapspris senast 30 september. Personen i fråga ska ha utfört något entreprenöriellt. En koppling mot näringslivet är meriterande.

Mer information finns på denna länk: Videums entreprenörspris

Pitchtävling för doktorander

EUniWell och SANORD utlyser en pitchtävling för doktorander där vinnarna får delta i en kurs i forskningskommunikation i Frankrike eller medverka på en konferens i Sydafrika. Läs mer och ansök senast 12 oktober kl 16.00.

Den 30 september ges också tillfälle att träna på din pitch i en workshop.

Läs mer på denna länk: Pitchtävling för doktorander

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Ansökningsportalen är öppen mellan januari och mars varje år. För mer information gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Alicia Parvin, telefon 08-791 29 38 eller e-post alicia.parvin@iva.se.

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär

Stipendier från Fulbright Kommissionen

Fulbright Kommissionen utlyser härmed stipendier till disputerade svenska forskare och universitetslektorer för forskning och/eller föreläsning vid amerikanska universitet för det akademiska året 2024/2025. 

Som ett av de största och mest prestigefyllda internationella utbytesprogrammen i världen idag, är huvudmålet med Fulbrightprogrammet att öka den ömsesidiga förståelsen mellan folket i USA och folket i andra nationer genom att dela idéer, kunskaper, färdigheter och individuella upplevelser.

Sen när överenskommelsen med Sverige träffades i november 1952 har över 400 000 forskare, föreläsare och studerande i ca 160 länder deltagit i Fulbrightprogrammet.

Fulbrightkommissionen är en binationell organisation, finansierad med statliga medel från både Sverige och USA, som har huvuduppgifterna att förmedla stipendier till framstående svenska och amerikanska forskare och forskarstuderande, samt att erbjuda information om eftergymnasiala studier i USA.

Utförliga instruktioner gällande ansökan finns på www.fulbright.se se vidare under https://www.fulbright.se/scholar-program/. Sista ansökningsdag är 8 januari 2024.

Informationsblad om stipendieprogrammet

Stockholms Arbetareinstitutsförening forskarstipendium

Stipendiet är avsett för den som antagits för forskarutbildning vid svenskt universitet eller högskola och som ägnar sig eller avser att ägna sig åt forskningsuppgift som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. I särskilda fall kan stipendiet också ges till studenter som antagits för forskarutbildning vid utländskt universitet och som forskar om folkbildningsarbete i Sverige. Stipendiet utgår från och med 2019-20 med 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle. Sista ansökningsdag är 31 januari 2024

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker i nedan bilaga.
Stockholms Arbetareinstitutsförening forskarstipendium

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”


Nu öppnar Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” upp för ansökningar till stipendier. Nästa år kommer fonden att dela ut cirka 400 000 kronor fördelat på minst fyra stipendiater. Under 2024 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till att stärka trygghet och tillit i ett bostadsområde.

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Sista ansökningsdag är 31 januari 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Riksbyggens hemsida

Japanstipendier 2024

Välkomna att söka stipendier för forskning, studier, examensarbete eller praktik i Japan.

1. Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF). Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige.

• Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
• Behöriga att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökanden skall ha fast anknytning till Sverige.
• Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, från och med april 2024 till mars 2025.

Ansökan skickas in on-line mellan den 1 december 2023 till den 1 mars 2024, via https://sjsf.se/local-pages/sweden/
Sista ansökningsdag är den 1 mars 2024.

2. Sweden-Japan Foundation (SJF). Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Vistelsen i Japan måste vara längre än tre (3) månader.

• Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
• Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige. Sökanden skall ha fast anknytning till Sverige.
• Vistelse i Japan: från 3 månader till 1 år, från och med april 2024 till mars 2025.

Ansökan skickas in on-line mellan den 1 december 2023 till den 1 mars 2024, via https://swedenjapan.se/sjf-scholarships/
Sista ansökningsdag är den 1 mars 2024.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning 

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning stöder forskning inom naturvetenskap och deras tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför stiftelsens område. Stiftelsen stödjer forskning som är viktig för Sverige inom områden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi samt skogs- och jordbruksvetenskap. Bidrag har också beviljats för instrumentutveckling inom dessa discipliner.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Carl Tryggers stiftelsens hemsida

Clara Lachmanns stiftelse 

Clara Lachmanns stiftelse är en skandinavisk stiftelse vars syfte är att främja skandinavisk solidaritet. Bidrag, vanligtvis i storleksordningen 4 000 kr till högst 50 000 kr, kan beviljas för: utflykter, anordnande av kongresser, deltagande i sådana kongresser, informationsspridning och annat som kan främja skandinavisk samvaro.

Mer information om stipendiet finns på Clara Lachmanns stiftelsens hemsida.

Clas Groschinskys Minnesfond

Stiftelsen stödjer medicinsk forskning samt beteende- och socialforskning av såväl teoretisk som tillämpad karaktär inom området barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skolan.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfonds hemsida.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse syftar till att främja vetenskaplig forskning. Endast mindre bidrag.

Mer information om ansökan och stipendiet finns på Helge Ax:son Johnsons stiftelsens hemsida.

Stipendier från Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet samt resestipendier.

Läs mer om de olika stipendierna på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida

 

Kungl. vetenskapsakademien - Utlysningar

Kungl. Vetenskapsakademien delar ut stipendier, anslag, vetenskapligt utbyte och forskarstipendietjänster inom de flesta vetenskapsområden.

Mer information om stipendierna finns på Kungl. Vetenskapsakademiens hemsida

Kungliga Patriotiska Sällskapet 

Stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, främst spridning och popularisering av forskningsresultat.

Mer information finns på Kungliga Patriotiska Sällskapets hemsida.

Magn. Bergvalls Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att främja vetenskaplig forskning genom anslag till såväl svenska vetenskapsmän som svenska vetenskaps- och kulturinstitutioner inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknisk vetenskap och medicin.

Läs mer om stiftelsen samt hur du ansöker om stipendium på Magn. Bergvalls Stiftelsens hemsida.

Stiftelsen Lars Hiertas minne 

Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare och forskningsnära organisationer för projekt inom alla ämnesområden. Ansökningar över 50 000 kr behandlas ej.

Läs mer om hur du ansöker på stiftelsen Lars Hiertas minnes hemsida.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Stiftelsen stödjer forskning inom humaniora – inklusive teologi och juridik, naturvetenskap – inklusive medicin samt konst och litteratur – inklusive musik, dans, film etc. Bidrag är vanligtvis högst 50 000 kr.

Mer information finns på stiftelsen Längmanska kulturfondens hemsida.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 

Stiftelsen syfte är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning inom svensk naturvård, särskilt vad gäller problem relaterade till markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.

Mer information finns på stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minnes hemsida.

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen Sävstaholm stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till del. Stiftelsen ger också bidrag till doktoranders avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning på barn, unga eller vuxna med utvecklingsstörning.

Läs mer om hur du ansöker på Stiftelsen Sävstaholms hemsida

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 

Främjar vetenskaplig undervisning eller forskning. Stödjer sällan ansökningar som överstiger 100 000 kr.

Mer information om stiftelsen och hur du ansöker om bidrag finns på Sven och Dagmar Saléns stiftelsens hemsida.