Stipendier

Stipendier för anställda

Här kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka.

Videums entreprenörspris

Välkommen att nominera en lärare eller forskare till Videums entreprenörskapspris senast 30 september. Personen i fråga ska ha utfört något entreprenöriellt. En koppling mot näringslivet är meriterande.

Mer information finns på denna länk: Videums entreprenörspris

Pitchtävling för doktorander - SANORD

Avdelningen för externa relationer utlyser en pitchtävling för doktorander där vinnaren får medverka på en konferens i Sydafrika 5-7 december, 2024.

Läs mer på denna länk: Pitchtävling för doktorander

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Ansökningsportalen är öppen mellan januari och mars varje år. För mer information gå in på Hans Werthénfonden (iva.se)

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”


Nu öppnar Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” upp för ansökningar till stipendier. Nästa år kommer fonden att dela ut cirka 400 000 kronor fördelat på minst fyra stipendiater. Under 2024 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till att stärka trygghet och tillit i ett bostadsområde.

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Sista ansökningsdag är 31 januari 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Riksbyggens hemsida

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning 

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning stöder forskning inom naturvetenskap och deras tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför stiftelsens område. Stiftelsen stödjer forskning som är viktig för Sverige inom områden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi samt skogs- och jordbruksvetenskap. Bidrag har också beviljats för instrumentutveckling inom dessa discipliner.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Carl Tryggers stiftelsens hemsida

Clara Lachmanns stiftelse 

Clara Lachmanns stiftelse är en skandinavisk stiftelse vars syfte är att främja skandinavisk solidaritet. Bidrag, vanligtvis i storleksordningen 4 000 kr till högst 50 000 kr, kan beviljas för: utflykter, anordnande av kongresser, deltagande i sådana kongresser, informationsspridning och annat som kan främja skandinavisk samvaro.

Mer information om stipendiet finns på Clara Lachmanns stiftelsens hemsida.

Clas Groschinskys Minnesfond

Stiftelsen stödjer medicinsk forskning samt beteende- och socialforskning av såväl teoretisk som tillämpad karaktär inom området barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skolan.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfonds hemsida.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse syftar till att främja vetenskaplig forskning. Endast mindre bidrag.

Mer information om ansökan och stipendiet finns på Helge Ax:son Johnsons stiftelsens hemsida.

Stipendier från Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet samt resestipendier.

Läs mer om de olika stipendierna på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida

 

Kungl. vetenskapsakademien - Utlysningar

Kungl. Vetenskapsakademien delar ut stipendier, anslag, vetenskapligt utbyte och forskarstipendietjänster inom de flesta vetenskapsområden.

Mer information om stipendierna finns på Kungl. Vetenskapsakademiens hemsida

Kungliga Patriotiska Sällskapet 

Stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, främst spridning och popularisering av forskningsresultat.

Mer information finns på Kungliga Patriotiska Sällskapets hemsida.

Magn. Bergvalls Stiftelse

Stiftelsens huvudsakliga syfte är att främja vetenskaplig forskning genom anslag till såväl svenska vetenskapsmän som svenska vetenskaps- och kulturinstitutioner inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknisk vetenskap och medicin.

Läs mer om stiftelsen samt hur du ansöker om stipendium på Magn. Bergvalls Stiftelsens hemsida.

Stiftelsen Lars Hiertas minne 

Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare och forskningsnära organisationer för projekt inom alla ämnesområden. Ansökningar över 50 000 kr behandlas ej.

Läs mer om hur du ansöker på stiftelsen Lars Hiertas minnes hemsida.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

Stiftelsen stödjer forskning inom humaniora – inklusive teologi och juridik, naturvetenskap – inklusive medicin samt konst och litteratur – inklusive musik, dans, film etc. Bidrag är vanligtvis högst 50 000 kr.

Mer information finns på stiftelsen Längmanska kulturfondens hemsida.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne 

Stiftelsen syfte är att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning inom svensk naturvård, särskilt vad gäller problem relaterade till markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.

Mer information finns på stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minnes hemsida.

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen Sävstaholm stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till del. Stiftelsen ger också bidrag till doktoranders avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning på barn, unga eller vuxna med utvecklingsstörning.

Läs mer om hur du ansöker på Stiftelsen Sävstaholms hemsida

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 

Främjar vetenskaplig undervisning eller forskning. Stödjer sällan ansökningar som överstiger 100 000 kr.

Mer information om stiftelsen och hur du ansöker om bidrag finns på Sven och Dagmar Saléns stiftelsens hemsida.

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse vill bidra till att fler får möjlighet att forska och bli doktorander, eller bedriva postdoc-arbete, inom området samhällsbyggnad, vilket t.ex. omfattar arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning.

Stiftelsens ändamål främjas dels genom personliga, månatliga skattefria stipendier till unga forskarstuderande, verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige, men som är utan anställning eller annan finansiering för sitt uppehälle.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelses hemsida.

 

Anna och Nils Håkanssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att därigenom främja landets skogsbruk. I första hand skall skogsbruket inom Norrlands inland främjas. Bidrag bör kunna ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.

Läs mer om stiftelsen samt hur du ansöker om bidrag på stiftelsens hemsida.

Sverige-Amerika stiftelsens master-, doktorand- och forskarstipendier

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut kontantstipendier för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans, se mera nedan.

Ansökan har öppnat och deadline är den 16 september 2024.

Ansökning görs via Sverige-Amerika stiftelsens hemsida.

Värme- och Kraftföreningens stipendium 2024

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.

För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Sista ansökningsdag 30 september, 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på VoKs hemsida.