Uppsägning

Avslut av tidsbegränsad anställning

När en tidsbegränsad anställning upphör ska du som medarbetare, under vissa förutsättningar, få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. I de fall anställningen varat 12 månader i följd har du möjlighet att lämna anspråk om företrädesrätt. Om du är medlem i en facklig organisation ska denna varslas och eventuellt ska Trygghetsstiftelsen meddelas.

Egen uppsägning

Om du som medarbetare vill säga upp din anställning ska du göra detta skriftligt till din chef. Använd blanketten som finns nedan.

Uppsägningstid               

Anställningstid                   Uppsägningstid
1 år                                     1 månad
Mer än 1 år                         2 månader

Med anställningstid räknas en eller flera statliga anställningar som du har haft i följd. Om din chef medger det kan du ha rätt att sluta efter kortare uppsägningstid.

Om du är tjänstledig gäller samma uppsägningstid som om du skulle vara i tjänst. Om du är provanställd kan du enligt lag avbryta anställningen före prövotidens utgång.

Begäran om egen uppsägning

Företrädesrätt till återanställning

Om du som medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist eller att din tidsbegränsade anställning upphör har du företrädesrätt till återanställning om du har

  • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren
  • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
  • begärt att få bli återanställd genom att anmäla detta skriftligt till HR-avdelningen, när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller

Vid nyanställningar på det statliga området har återanställningsrätten inte samma tvingande karaktär som på den övriga arbetsmarknaden. 

Trygghetsstiftelsen

Inom det statliga området har det slutits ett avtal om omställning som gäller i samband med avveckling. Avtalet gäller medarbetare inom det statliga området som tex är uppsägningshotad eller uppsagd på grund av arbetsbrist. Den som har haft en tidsbegränsad anställning kan få viss hjälp. För mer information se länk till Omställningsavtalet längst ned på denna sida.

Trygghetsstiftelsen hjälper personer som riskerar att bli övertaliga eller är uppsagda på grund av förändringar och besparingar inom den statliga sektorn. De ger också myndigheten råd och stöd i omställningsprocessen. För mer information se länk till Trygghetsstiftelsen längst ned på denna sida.

Uppsägning från arbetsgivaren

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt Lagen om anställningsskydd. Saklig grund för uppsägning från en tillsvidareanställning är arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsbrist kan uppstå vid till exempel otillräcklig finansiering eller vid organisationsförändring som medför att arbetsuppgifter försvinner. 

En uppsägning på grund av personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning av den anställdes lämplighet till att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. 

Avslutningssamtal

Ett led i att utveckla Linnéuniversitetets verksamhet kan vara att skaffa kunskap om hur en medarbetare uppfattat sin tid som anställd. Medarbetare får genom avslutningssamtal en möjlighet till ett bra avslut på sin tid som anställd.

Vi bör som arbetsgivare ta tillfället i akt och ta del av en medarbetares erfarenheter genom erbjudande av ett så kallat avslutningssamtal innan medarbetaren slutar sin anställning. De erfarenheter som framkommer är chefs ansvar att värdera och i förekommande fall arbeta vidare med i verksamheten.

Mall för avslutningssamtal