Kompetensutveckling och karriär

Våra medarbetares kompetensutveckling är en viktig faktor för universitetets framgång. Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individers och gruppers kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.

Linnéuniversitetets kompetensutvecklingsarbete ska utgå från lärosätets strategi och insatserna ska utformas på ett resurseffektivt sätt. Kompetensutveckling ska ingå som en integrerad del i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i organisationen.

Din chef ansvarar för att du som får medarbetare får lämpliga förutsättningar för kompetensutveckling så att varje individ uppnår den kompetens som arbetet kräver. För att systematisera och strukturera arbetet med kompetensutveckling bör alla ha en individuell kompetensutvecklingsplan som revideras årligen i samband med medarbetarsamtalet.

Du som medarbetare förväntas ta ett personligt ansvar och vara engagerad i att främja din egen kompetensutveckling i relation till verksamhetens mål.

Roller och ansvarsfördelning

Lärarnas och forskarnas vetenskapliga kompetensutveckling drivs av institutionerna/fakulteterna och ansvaret ligger hos berörda prefekter/dekaner. Avdelningscheferna och kanslicheferna ansvarar för att medarbetarna uppnår ämneskompetenserna som krävs för ett professionellt arbete i respektive avdelning/kansli.

HR-chefen har ansvar för universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser som rör arbetsmiljö. HR-chefen ansvarar också  för chefs- och ledarskapsutvecklingsaktiviteter. Dessa aktiviteter samordnas och kvalitetssäkras av personalutvecklingssektionen inom HR-avdelningen. Personalutvecklingssektionen arbetar också med kompetensutvecklingsinsatser på gruppnivå.

Högskolepedagogisk kompetensutveckling samordnas och kvalitetssäkras av sektion högskolepedagogik som ingår organisatoriskt i universitetsbiblioteket. Sektion högskolepedagogik ansvarar också för samordning och kvalitetssäkring av övrig  kompetensutveckling för medarbetare. Läs mer om kursutbud och evenemang på webbsidorna om Akademiskt lärarskap. 

Finansiering av universitetsövergripande kompetensutvecklingsinsatser finansieras dels genom anslagen för indirekta kostnader och dels genom interndebitering.

För mer information om kompetensutvecklingsaktiviteter kontakta gärna Yael Tågerud, utvecklingskonsult, HR-avdelningen/Sektion högskolepedagogik.