Kurser inom forskarutbildningen

Din forskarutbildning innehåller flera olika moment. Här hittar du information om kurser på grund- och avancerad nivå, kursavgifter, tillgodoräknanden samt hur du ansöker om kurser på forskarnivå.

Allmänt om kurser på forskarnivå

I forskarutbildningen ingår en avhandlingsdel och en kursdel. Kursdelen består av ett antal kurspoäng. Kursinnehållet bestäms av forskarutbildningsämnets allmänna studieplan och dokumenteras i den individuella studieplanen. Valbara kurser eller kurser som inte regleras av den allmänna studieplanen bestäms i samråd med handledare och examinator. Alla kurser som ingår i den individuella studieplanen måste dokumenteras i Ladok för att kunna ingå i examen på forskarnivå.    

Kursbeskrivningar

För kurser inom forskarutbildningen, med undantag för individuella läskurser, ska det finnas en kursbeskrivning. Kursbeskrivningen informerar om kursmål, innehåll, förkunskapskrav, undervisningsformer, examinationsformer, kursvärdering, litteratur och eventuella andra läromedel.

Kursexaminator

Varje kurs på forskarnivå ska ha en kursexaminator. Kurseaxaminator ska ha minst docentkompetens. Betyg på kursen sätts av den som utsetts till kursexaminator. Kursexaminator ansvarar för att betyg på kursen rapporteras in i Ladok. För mer information kontakta fakultetens forskningssekreterare eller handläggare för forskarutbildningen.

Anvisningar om hantering i Ladok för forskarutbildning finns via denna länk 

Betyg på kurs

Avklarade kurser inom utbildning på forskarnivå bedöms med betygen underkänd eller godkänd. Betyget sätts av den lärare som utsetts till kursexaminator.

Kursvärderingar

Kursvärderingar ger doktoranden ett viktigt verktyg för att kunna påverka sin och andras utbildning. Enligt Högskoleförordningen (1 kap 14 §) ska alla studerande ges möjlighet att framföra erfarenheter av och synpunkter på kurser de deltagit i eller avslutat. Kursvärderingarna kan genomföras skriftligt eller muntligt. Lärosätet ansvarar för att resultaten från kursvärderingarna sammanställs och att resultaten och eventuella åtgärder redovisas. Detta gäller även för doktorandkurser.