God forskningssed och hantering av misstänkta avvikelser

Så här hanterar Linnéuniversitetet misstankar om avvikelser från god forskningssed.

Forskare verksamma vid Linnéuniversitetet ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. De ska upprätthålla högt ställda kvalitetskrav inom forskning och främja en god vetenskaplig forskningssed. Linnéuniversitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen vid lärosätet utförs i enlighet med god forskningssed.

Från 1 januari 2020 regleras ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i lag (2019:504). I den nya lagen definieras oredlighet i forskning som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning hanteras av en särskild myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Anmälningar om andra avvikelser från god forskningssed hanteras av lärosätet.

Frågor om avvikelser från god forskningssed hanteras av Rådet för god forskningssed.

Under 2023–2024 pågår ett utvecklingsarbete för att stärka Linnéuniversitetets arbete med att främja god forskningssed, i enlighet med den åtgärdsplan för att främja god forsskningssed som beslutats av rektor (Dnr LNU-2023/2663. Till grund för arbetet ligger rapporten Att främja god forskningssed vid Linnéuniversitetet (2022).      

Anmälan

Grundad misstanke om vetenskaplig oredlighet eller andra allvarliga avvikelser från god forskningssed ska anmälas till universitetet. Universitet kan även ta initiativ till att påbörja en utredning.

För att underlätta handläggningen bör anmälan lämnas skriftligt, ställas till rektor och innehålla uppgifter om:

  • vilken vetenskaplig verksamhet, forskare eller forskargrupp det gäller
  • vad den misstänkta oredligheten består i
  • tidpunkt för den misstänkta oredligheten
  • övrigt som stödjer att den misstänkta oredligheten skett inom universitetets verksamhet
  • anmälarens namn och kontaktuppgifter

Vid misstanke om oredlighet i forskning överlämnar lärosätet anmälan till nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Misstanke om oredlighet i forskning kan även anmälas direkt till den nationella nämnden. Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed hanteras av lärosätet.

För en beskrivning av universitetets handläggningsrutiner se Hanteringsordning vid misstanke om avvikelser från god forskningssed.

Så säger lag och förordning

Högskolelagen beskriver att i lärosätets "verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas." (Högskolelagen 1 kap 3a §).

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. (SFS 2019:504).