Penna och papper

Forskningsansökningar

Hantering och registrering av externa forskningsansökningar

Stöd för forskningsansökningar finns både centralt (GIO) och på fakulteten. Fakultetskanslierna hjälper till med formalia såsom budget, behov av samfinansiering, ev. koordinering av underskrifter, och registrering i ekonomisystemet.

GIO ger stöd vid ansökningsprocessen, genom att hitta finansiär och utlysning samt tydliggöra förfrågningar, läsa igenom, ge feedback och kommentera ansökningar.

Rutin

1- Projektbudget
Forskare tar i god tid före deadline kontakt med institutionens ekonom för att gemensamt arbeta fram projektets budget.

2 - Samfinansiering
Ekonomen dokumenterar ev behov av samfinansiering och vem som finansierar vad. Uppgifterna förs in på avsedd blankett ”samfinansieringsplan” som ska biläggas ansökningshandlingarna.

3 - Förankring
Forskaren ansvarar för att ansökan och ev. behov av samfinansiering är förankrad hos prefekt, dekan eller rektor enligt delegationsordning. Detta dokumenteras skriftligt på avsedd blankett ”dekanintyg för externfinansierade projekt” som har erhållits av ekonom eller forskningshandläggaren.

Ovan nämnda steg ska göras innan ansökan skickas till finansiär.

4 - Underskrifter
Forskaren ansvarar för att ansökan skrivs under enligt delegationsordning. Om rektors underskrift behövs ska kontakt tas med Grants and Innovation Office. Om forskaren önskar är forskningshandläggaren behjälplig med koordinering av underskrifter; kontakt om detta måste tas i god tid före deadline (särskilt viktigt om rektors underskrift behövs).

Om finansiär tillämpar ansökan på papper/mejl: Underskrift ska finnas då ansökan skickas.

Om finansiär tillämpar elektronisk registrering och underskrift: Senast dagen efter att ansökan har registrerats i finansiärens system bör den undertecknas enligt delegationsordning innan bilagan skickas till finansiären.

Då finansiär inte kräver underskrift i samband med ansökan: Steg 1-3 ovan ska vara genomförda.

5 - Diariet
Samtliga ansökningar ska diarieföras. Även ansökningar där forskare är medsökande med forskare från exempelvis andra lärosäten ska diarieföras. Om ansökan innehåller känslig information behöver inte hela ansökan diarieföras.

Forskaren skickar i normalfallet in komplett ansökningsblankett med underskrifter och uppgifter om ev. samfinansiering med internpost till ”Registrator Växjö”, eller via mejl: registrator@lnu.se Registrator mejlar därefter forskningshandläggare och ekonom diarieförd handling som i sin tur meddelar berörd forskare.

6 - Registrering
Ekonom registrerar samtliga externa ansökningar i Agresso.

7 - Besked
När finansiärlämnar besked om bifall eller avslag på forskningsansökan ska även denna information registreras; detta sker genom att forskaren sänder informationen till registrator (punkt 5). Registrator vidarebefordrar informationen till forskningshandläggare och ekonom.