Forskningsdata

Forskningsdata är information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar för att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. En övergripande verksamhet kallad Data Access Unit (DAU) finns vid Linnéuniversitetet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata.

Vilket stöd erbjuder vi?

Vi erbjuder dig stöd i frågor om forskningsdata genom hela forskningsprocessen. Exempelvis med:

  • tolkning av de riktlinjer, rättigheter och restriktioner som finns för forskningsdata
  • utformande av datahanteringsplan i samband med projektstart eller ansökan av forskningsmedel
  • frågor gällande arkivering av forskningsdata
  • deponering och/eller tillgängliggörande av dina forskningsdata i SNDs katalog eller annan tjänst

Hos Svensk nationell datatjänst (SND) finns sammanställda resurser för den som vill veta mer om god hantering av forskningsdata. Materialet erbjuder stöd genom forskningsprocessens alla faser, från planeringsstadiet till färdigställande och tillgängliggörande av data. Här finns också information om vad man bör tänka på för att forskningsdata ska kunna återanvändas av andra i framtiden. Se sidorna Hantera data på SND:s webb.

Planering och finansiering

När det gäller planering och ansökan om finansiering av forskningsprojekt hjälper DAU dig i frågor om datahanteringsplaner, etikprövning och dataskydd. Medarbetare från Grants and Innovation Office (GIO) svarar på dessa frågor. Mer information om vilket stöd vi kan ge dig i ansökningsprocessen hittar du på sidan Grants and Innovation Office (GIO).

På SNDs webb hittar du mer information om hur du kan planera din insamling och hantering av forskningsdata, se sidan Planera.

Datainsamling och analys

Under insamlings- och analysfasen av projektet finns både IT-avdelningen och Universitetsarkivet till din hjälp i frågor om forskningsdata.

Bevara och arkivera

I frågor som rör lagring, arkivering och gallring av både fysiska och digitala forskningsdata finns Universitetsarkivet till din hjälp.

I dokumentet Hanteringsanvisningar för forskningshandlingar beskrivs vad som gäller för hantering av forskningsdata, vilka typer av data och dokument som ska arkiveras, lagras eller gallras både under och efter projektet. Detta beskrivs även mer detaljerat i avsnittet Bedriva forskning, i Dokumenthanteringsplanen.

Publicera och dela

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning vid publicering och registrering av forskningsdata. Se rubriken Tillgång till forskningsdata nedan för mer information om olika alternativ för registrering och publicering av forskningsdata. Läs mer om att publicera forskningsdata på SNDs webbsida Färdigställa och göra tillgängliga.

Upptäck och återanvänd

Universitetsbiblioteket hjälper dig att söka i databaser efter redan tillgängliggjorda forskningsdata att använda i ditt forskningsprojekt.

Ett exempel på databas är SNDs nationella forskningsdatakatalog där du kan söka bland studier inom flera ämnesområden. Vissa data är direkt nedladdningsbara medan andra finns tillgängliga via beställning.

Tillgång till forskningsdata

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete både nationellt och inom EU för en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I Sverige är det Vetenskapsrådet som fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur denna övergång ska genomföras, och målbilden är att ett sådant system ska vara på plats år 2025. Vid Linnéuniversitetet finns en övergripande stödverksamhet för att ta hand om frågor som gäller forskningsdata, kallad Data Access Unit (DAU), som drivs med stöd från Svensk Nationell Datatjänst, SND.

Linnéuniversitetets DAU består av personal från universitetsledningens kansli, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och avdelningen för externa relationer. DAU jobbar utifrån Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/964-1.1.1) som beskriver universitetets målsättning och principer för hantering av och öppen tillgång till forskningsdata som tagits fram inom ramen för forsknings inom universitetet.

Kontakta oss

Behöver du hjälp i frågor som rör forskningsdata?
Skriv till dau@lnu.se

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter