Universitetets registratur och diariesystem (W3D3)

Registraturen är ett stöd för verksamheten när det gäller diarieföring av allmänna handlingar och frågor som rör diarieföring och dokumenthantering. Registratorerna registrerar inkommande och utgående post och inom Linnéuniversitetet upprättade handlingar som ska diarieföras.

Medarbetare vid universitetet kan om arbetsuppgifterna förutsätter detta få handläggarbehörighet till diariesystemet. För att erhålla behörighet kontaktas närmaste chef som ger sitt godkännande innan användarbehörighet tilldelas av registrator. Ett alternativ till användarbehörighet är diariets interna searchport. Denna är tillgänglig för alla medarbetare.