Disciplinnämnden

Disciplinnämndens utformning och arbete är reglerad av 10 kap. Högskoleförordningen (1993:100)

Information med anledning av Covid-19

Anmälningar

Just nu accepterar vi att anmälningar skickas in digitalt till registrator@lnu.se. Om du inte har möjlighet att skriva under och skanna in anmälan, så accepterar vi även att anmälan inkommer utan underskrift. Observera att det är extra viktigt att anmälan skickas från din lnu-e-post om du inte har skrivit under den.  

Ledamöter

Ordförande: rektor Peter Aronsson
Ordförande (suppleant): prorektor Niklas Ammert
Lagfaren ledamot: rådman Lars Jeppsson 
Lagfaren ledamot (suppleant): rådman Anne Zeift
Lärarrepresentant: universitetslektor Manuela Nilsson
Lärarrepresentant (suppleant): universitetslektor Jörgen Forss
Studentrepresentanter: Jessica Hagström (Linnékåren) och Martin Thysell (Linnékåren)

Sammanträden 

Disciplinnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden under ordinarie terminstider. Under sommaren hålls inga möten. 

Anmälan till disciplinnämnden

Enligt Högskoleförordningens kapitel 10 får disciplinära åtgärder vidtas mot student som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Anmälan skall ske skyndsamt och så fort grundad misstanke om disciplinförseelse föreligger. En diskussion ska föras med prefekt/annan närmsta chef innan anmälan skickas in. Misstanken måste ha objektiv grund, men tröskeln är enligt praxis relativt låg. Den som får en misstanke kan tala med studenten vid behov för att klargöra om det föreligger en grundad misstanke eller inte – men ska inte göra någon utredning i ärendet.

Anmälan ska ställas till rektor. Anmälan skickas via post ställd till rektor. I samband med att en student anmäls ska anmälande person informera studenten om att misstanke föreligger och att anmälan kommer att insändas eller redan har insänts till rektor för utredning. Det är viktigt att poängtera för studenten att det vid anmälan endast finns en misstanke och att studierna ska fortsätta som vanligt till dess att disciplinnämnden fattat sitt beslut i ärendet.

Anmälan ska göras genom särskild blankett, och innehålla de uppgifter som där anges i checklistan. Om anmälan riktar sig mot en icke-svenskspråkig student ska anmälan ske på engelska.

Universitetet utreder ärendet, vilket bland annat innebär att ge såväl student som andra berörda tillfälle att yttra sig. I normalfallet tas ärendet upp för beslut vid disciplinnämndens möte, men rektor har också möjlighet att på ett tidigare stadium lämna ärendet utan vidare åtgärd eller utdela varning.

Under utredningen får studenten fortsätta sina studier precis som vanligt.

Observera att polisstudenter inte hanteras av Linnéuniversitetets disciplinnämnd. Disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet hanteras av Polismyndigheten enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman.

 

Dokument

Inspelat material

FAQ – vanliga frågor om disciplinärenden 

Här återges vanliga frågor som handläggarna för disciplinärenden får med jämna mellanrum. Om du inte hittar svaret på din fråga, välkommen att kontakta oss på disciplinarenden@lnu.se.