Disciplinnämnden

Disciplinnämndens utformning och arbete är reglerad av 10 kap. Högskoleförordningen (1993:100)

Ledamöter

Arbetet i disciplinnämnden leds av rektor och nämnden består av följande ledamöter:

Ordförande: Peter Aronsson, rektor
Ordförande (suppleant): Niklas Ammert, prorektor
Lagfaren ledamot: Lars Jeppsson, rådman
Lagfaren ledamot (suppleant): Anne Zeift, rådman
Lärarrepresentant: Manuela Nilsson, universitetslektor
Lärarrepresentant (suppleant): Vakant
Studentrepresentanter: Miriam Parkkinen och Natalie Svensson, utbildningsbevakare, Linnékåren

Handläggare vid studerandeavdelningen ansvarar för att utreda och bereda ärenden inför disciplinnämndens sammanträde. Handläggare på studerandeavdelningen agerar också föredragande och sekreterare under nämndens sammanträden. Du kan kontakta disciplinnämndens handläggare på disciplinarenden@lnu.se

Sammanträden och handläggning

Disciplinnämnden sammanträder en gång i månaden under ordinarie terminstider, vanligtvis måndag eftermiddag. Under sommaren hålls inga möten. Vid varje möte behandlas cirka 10 ärenden. Vid stor inströmning av ärenden kan extra möten planeras in. För att disciplinnämnden ska vara beslutsför krävs att minst tre ledamöter, varav två måste vara ordförande och lagfaren ledamot, närvarar vid mötet.

Rektor kan i vissa fall själv fatta beslut gällande disciplinärenden. Det görs främst i de fall där det under utredningens gång framkommit att anmälan är uppenbart ogrundad. Rektor kan inte ensam fatta beslut om avstängning, endast beslut om varning eller att lämna ärendet utan åtgärd. Majoriteten av anmälda ärenden tas upp för prövning i disciplinnämnden.

Handläggningstiden för ett disciplinärende brukar vara runt 1–3 månader räknat från dagen anmälan inkommer. Om du undrar varför ett ärende som du har anmält drar ut på tiden eller när det kan förväntas tas upp i disciplinnämnden är du välkommen att kontakta disciplinarenden@lnu.se

Huvudregeln är att alla handlingar i ett disciplinärende är offentliga. Det betyder att vem som helst kan få titta på de handlingar som finns hos universitetets registrator. Där finns protokoll och samtliga handlingar från disciplinnämnden. En sekretessprövning görs innan handlingarna lämnas ut.