ER

Avdelningen för externa relationer

Avdelningen för externa relationer är en enhet inom universitetets gemensamma verksamhetsstöd som samlar kompetens inom externfinansiering, innovation, internationalisering och samverkan.

Avdelningens mission är "att främja utvecklingen av en ömsesidigt givande relation mellan Linnéuniversitetet och omvärlden".


Externfinansiering och Innovation / Grants and Innovation Office (GIO)

 • Ger råd om vilken extern finansiering som finns för olika forsknings- eller innovationsprojekt.
 • Stödjer utarbetandet av ansökningar till externa finansiärer, speciellt för komplexa projekt.
 • Stödjer forskare i att identifiera och stärka nyttiggörandeaspekter av deras forskning.

Läs mer om GIO under Stöd och service.

 

Internationalisering / Internationella relationer (IR)

 • Samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning.
 • Rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor.
 • Stödjer arbetet med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet.

Läs mer om IR under Stöd och service.

Läs mer om Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete på lnu.se

 

Samverkan & partnerskap (SAM)

 • Erbjuder organisationer, offentlig sektor och näringsliv en enkel väg in till Linnéuniversitetet.
 • Ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor,
 • Utvecklar kontakterna för olika typer av samarbeten mellan näringsliv/samhälle och universitetets studenter och forskare.
 • Erbjuder fakulteter stöd när det gäller uppdragsutbildning. Mer information om uppdragsutbildning finns nedan. 
 • Arbetar med samverkan och donationer.

Läs mer om vilket stöd vi kan ge .

Läs mer om Uppdragsutbildning under Stöd och service.

Läs mer om Samverkan och donationer under Stöd och service.

Kontakta externa relationer