Utbildningsplaner

Rutiner och resurser för nya och reviderade utbildningsplaner vid Ekonomihögskolan

Deadlines 

Program med internationell utlysning (MASTER22 samt IKHT22)

 • Deadline för komplett underlag är 12 april till feh.utbildning@lnu.se för behandling i bland annat UK
 • Utbildningsplanen beslutas senast av FS 9 juni

Program med endast nationell utlysning

 • Deadline för komplett underlag 19 oktober till feh.utbildning@lnu.seför behandling i bland annat UK
 • Utbildningsplanen beslutas senast av FS 8 december

Utveckling av nytt utbildningsprogram

Krav kopplat till ackrediteringen

Fakultetens mission (2018/3311-1.1.1) och dess undertexter bör beaktas och kopplingarna mellan utbildningsprogrammet och mission redovisas. För nya program, efter att självvärderingen (SER) accepterats, måste det ansökas om acceptans för nytt program från AACSB (planerat 2023)

Krav från Linnéuniversitetet

Utöver själva utbildningsplanen behövs kompletterande information vilket beskrivs i LNUs principer för prövning av nya utbildningsprogram. Där ingår ett flertal kriterier som ska bedömas och själva utbildningsplanen utgör en bilaga, t.ex. omvärldsanalys, lärarkompetens och –kapacitet, samt studentinflytande.

 • Prövning av nytt utbildningsprogram som leder till generell examen på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet (FAK 2012/462) eller
 • Prövning av nytt utbildningsprogram som leder till yrkesexamen på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet (FAK 2012/463).

Beslut om rättigheter att utfärda yrkesexamen fattas av UKÄ.

Process vid Ekonomihögskolan

Ansvarig vid kunskapsplattform (KP) redovisar bedömningskriterierna och kopplingen till fakultetens mission i samband med ansökan till fakulteten:

 • Kunskapsplattformen som vill initiera utveckling av ett nytt utbildningsprogram gör en förfrågan till FS om tillåtelse att påbörja nyutveckling. Alternativt, fakultetsstyrelsen kan ge KP i uppdrag att utveckla ett nytt utbildningsprogram.
 • Acceptans för nytt program söks från AACSB (om ackrediteringen är godkänd)
 • Fakultetsstyrelsen diskuterar redovisningen av kriterierna besvarar förfrågan genom att ställa sig positiva till nyutvecklingen eller avslå förfrågan.
 • Ansvarig vid KP som fått bekräftelse på nyutveckling följer anvisningarna i ovan nämnda LNU-dokument för utvecklingen av ett nytt utbildningsprogram och skickar in en fullständig ansökan inkl. preliminär utbildningsplan för handläggning i Utbildningskommittén, samt slutligt fastställande av FS.
 • Ekonom/controller involveras för att bereda underlag till bedömningskriterierna.
 • Målmatris (curriculum map) tas fram parallellt med utbildningsplanen och handläggs i programutskottet (AOL).
 • Det tilltänkta lärarlaget ska beräknas och presenteras enligt AACSB ”Faculty Qualification and Sufficiency Definitions”, dvs. Tabell 15-2.

Utbildningsplaner ska fastställas på svenska och översättas till engelska enligt:

 • Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet, (2014/442–1.1),

Krav till examen inkl. förled och efterled finns i lokal examensordning:

 • Lokal examensordning för Linnéuniversitetet för grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (2018/2361–1.1.1),

Handläggningsrutin – nya och reviderade utbildningsplaner

 1. Ansvarig vid Kunskapsplattform i samråd med berörd prefekt utser en ansvarig lärare, t.ex. programansvarig (PA) som kontaktar utbildningsadministrationen (UA) för skapandet av en ny utbildningsplan eller revidering av existerande i Kursinfo.
 2. UA sätter programkod / revisionsnummer i samråd med Studerandeavdelningen, och bereder en mall inkl. standardformuleringar samt lärandemålen i Högskoleförordningens svenska och engelska versioner.
 3. Ansvarig lärare skriver i mallen samt bereder en målmatris, och vid revidering sammanställs de tänkta ändringarna som försättsblad till utbildningsplanen.
 4. Ansvarig vid KP och berörda prefekter, och/eller den/de som prefekt utser, kvalitetsgranskar och godkänner utbildningsplanen före vidare hantering. Alternativt justeras utbildningsplanen i samråd med ansvarig lärare/PA innan vidare hantering.
 5. UA kontrollerar formalia och bereder ärendet för Utbildningskommittén (UK).
 6. UA handlägger ansökan om nytt utbildningsprogram, inkl. preliminär utbildningsplan i UK, och målmatris i programutskottet.
 7. Ansvarig lärare kan kallas till det UK-möte och/eller AOL-möte är utbildningsplanen behandlas för första gången.
 8. Vid retur kontaktar UA ansvarig lärare för justeringar och eventuella kompletteringar av ansökan och/eller utbildningsplan och/eller målmatris.
 9. UA och ansvarig lärare föredrar ansökan om nytt utbildningsprogram, inkl. utbildningsplan i FS. Styrelsen fastställer utbildningsplanen, eller återremitterar den varvid UA kontaktar berörd KP för ytterligare justeringar eller kompletteringar.
 10. Underförutsättning att styrelsen fastställde utbildningsplanen expedierar UA beslutet genom att föra in aktuellt diarienummer och ”fastställa” utbildningsplanen i Kursinfo samt meddelar Studerandeavdelningen.
 11. UA expedierar styrelsebeslut i Diariet (W3D3).
 12. UA meddelar berörda (t.ex. KP, prefekt, programansvarig, controller, utbildningsplanläggare, studievägledare, KOM-kontakt) samt laddar upp fastställd utbildningsplan i W3D3.
 13. Utbildningsplanen och beslutet arkiveras av registrator.

 

För inrättande och avveckling av utbildningsprogram se rektors delegationsordning till fakultetsstyrelsen medan operativa beslut ang. lågt söktryck har delegerats till dekan. Försättsbladet möjliggör spårbarhet och dokumentation av ändringar vilket är viktiga belägg för ständiga förbättringar inom ackrediteringen.

NB, Förfrågan om nya kurser och/eller ändrat språk/kursinnehåll och/eller ändrad placering av kurs måste stämmas av med berörda prefekter (institutionen är kursägare) oavsett om det är inom Ekonomihögskolan eller fakultetsöverskridande.