Forskningsbok

Forskning

Vision och målbild

Ekonomihögskolans vision är att vara känd för framstående utbildningar vad gäller kvalitet, förnyelse och nyttiggörande. Arbetsgivare ska efterfråga studenter med kandidat-, magister-, master- och doktorsexamen från Linnéuniversitetet. Forskningens resultat ska ha högt anseende bland både forskare och det omgivande samhället.

Ekonomihögskolans övergripande mål är att;

- säkerställa forskning av hög kvalitet samt ange inriktningen för forskningens utveckling i linje med vår mission.

- forskningen ska bidra till utbildningarnas utveckling och möta samhällsutmaningar genom samarbeten och samverkan

- forskningen ska relatera till Ekonomihögskolans profil och mission kring framgångsrika studenter, hållbarhet och entreprenöriell anda.

Forskning i kunskapsplattformar

Ekonomihögskolans forskningsområden innefattar företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, turismvetenskap, affärsinformatik och rättsvetenskap. Under 2016 genomfördes en självvärdering och en extern granskning av Ekonomihögskolans forskargrupper. I denna framkom att tre av forskargrupperna utmärker sig särskilt beträffande graden av framgång med internationella publiceringar, erhållande av externa forskningsmedel och samverkan såväl nationellt som internationellt. En av dessa tre forskargrupper har uppnått LNUC-status, vilket innebär att den av internationella bedömare anses vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig.

Ekonomihögskolan har tagit ett strategiskt beslut att samla forskargrupperna i olika kunskapsplattformar runt ämnen eller teman för att öka samarbeten och optimera användandet av resurserna. Kunskapsplattformar med plattformsledare inom forskning och utbildning ska samla forskare och undervisande lärare kring ett gemensamt kunskapsintresse och gemensamma uppdrag, där forskningen förenas med de olika utbildningarna inom området.

Kunskapsplattformar skapas av att kärnområden lyfts och stärks genom strategiska satsningar baserat på prestation. I dessa kunskapsplattformar utvecklas utbildning och forskning tillsammans och stärker varandra vilket garanterar god kvalitet. Synergieffekter av kunskapsplattformarna bidrar till en ökad samverkan mellan forskning, utbildning och omgivande samhälle.