Foto på nyckelknippa

Advisory board

Ekonomihögskolan har inrättat ett Advisory Board, med uppgift att vara rådgivande i utbildningsfrågor och ge sin syn på framtida utbildningar och utmaningar.

Har Ekonomihögskolan de utbildningar som näringslivet efterfrågar år 2025? Denna och andra utbildningsfrågor är viktiga att ta reda på för Linnéuniversitetet. Vi behöver en tätare dialog med de som anställer våra studenter. Feedback på relevansen av våra utbildningar samt idéer till nya utbildningar är centralt för Ekonomihögskolan.

Syfte och funktion

Vårt syfte med ett Advisory Board är att skapa en närmare kontakt med företrädare för näringsliv och samhälle. Gruppmedlemmarnas skilda yrkeserfarenheter möjliggör spännande diskussioner och reflektioner om utmaningar i vår omvärld och utgör därmed ett välbehövligt och viktigt bollplank för oss på Ekonomihögskolan och för vår utveckling. Vi hoppas även på gruppens stöd att som våra ambassadörer, synliggöra och sprida kunskap om vår forskning och utbildning i relevanta nätverk.

Syftet med rådet är ge fakultetsledningen vägledning för att stärka verksamheten vid Ekonomihögskolan på kort och lång sikt. Rådet ska vara rådgivande i utbildningsfrågor och ge sin syn på framtida utbildningar och utmaningar.

Advisory board fugerar som externt rådgivande ledningsråd. Frågeställningarna till rådet initieras i första hand av dekan, som fångar upp frågor/teman från olika delar av organisationen. Rådet kan också initiera frågor.

Rådet träffas 1-3 gånger per år efter behov. På mötet avhandlas övergripande strategiska frågor som rör fakultetens verksamhet. 

Rådets roll är att ge fakultetsledning stöd i att utveckla sina utbildningar i takt med arbetsmarknadens behov. Rådets funktion är att ge värdefull feedback för hur arbetsmarknadens utvecklas, vilka framtida behov företag, myndigheter, offentlig förvaltning mm ser i ett längre perspektiv inom våra områden och forskningsfält. Rådet ska också fungera som en brygga mellan akademi och arbetsmarknad med syfte att som stackeholders ge Ekonomihögskolan möjlighet till bredare impact inom samverkan. 

Rådet ska lämna synpunkter på frågor som ställs av fakulteten genom dekan eller ta initiativ till frågor som bör undersökas eller utredas. Arbetet utgår från fakultetens strategi och gällande verksamhetsplan, verksamheten förutsättningar och en omvärldsanalys.

Deltagare

Anna Rosenqvist.jpg

Anna Rosenqvist
VD, Interior Cluster Sweden

Det svenska möbelklustret, Interior Cluster Sweden, jobbar tillsammans med medlemsföretag för att generera tillväxt, lönsamhet och sysselsättning inom svensk möbelindustri och därmed landsbygdsutveckling.

Jacob Westerlund.jpg

Jacob Westerlund
Projektledare och strateg, Wilson Creative

Wilson Creative är en idé- och designdriven reklambyrå som jobbar med digitala upplevelser, modern teknik och pixelperfekta webbproduktioner.

Nina Forssblad.jpg

Nina Forssblad
Professionsanalytiker, Akavia

Professionsanalytiker med särskilt fokus på ekonomer och personalvetare/HR när det gäller arbetsmarknad, karriär, utbildning och forskning.

Stina Franzén.jpg

Stina Franzén
Rådgivare, Almi

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential, såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Vi har under lång tid väglett företag framåt på tillväxtresan och det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär och det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Jörgen Bödmar.png

Jörgen Bödmar
VD, Etail Advice AB

Etail Advice AB arbetar med företagsrådgivning och investeringar riktat primärt mot näringslivet. Vi har mångårig erfarenhet av företagande och ledning av såväl stora som små organisationer samt kunskap om de krav som ställs när man digitaliserar verksamheter för att nå ökad effektivitet och lönsamhet. 

susann-bard-185-185.jpg

Susann Bard
Stabschef och ställföreträdande generaldirektör, eHälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten ansvarar för e-recepten och samordnar regeringens satsningar på e-hälsa. Myndigheten erbjuder ett antal e-hälsotjänster för privatpersoner och professioner. E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Nilsbild.jpg

Nils Nilsson
Entreprenör

Skriver böcker i entreprenörskap och ekonomi och arbetar med handledning i mindre företag i olika faser. Tidigare har jag varit verksam på Linnéuniversitetet både som ledare och som undervisande universitetslektor. I min ledningsroll handlade mycket om samspelet akademi och samhälle/näringsliv samt internationaliseringsfrågor. ”Det entreprenöriella universitetet” var också ett tema och projekt som jag utvecklade.

 

Sammansättning

Ingående deltagare i Advisory Board ska vara företrädare från privat och offentlig sektor samt representanter från studentorganisationer.

Rådet består av 9-13 ledamöter varav majoriteten ska vara externa ledamöter. Rådets medlemmar utses för tre år.

Rådet ska spegla det omgivande samhället med våra primära stakeholders inom näringsliv och offentlig sektor. Rådet sammansättning ska vara så brett sammansatt som möjligt för att kunna ha en bred förankring och kunskap att föra in i rådet. Rådets ledamöter ska ha en ställning inom sin organisation som möjliggör förankring av dialogen som förs i rådet samt ha erforderliga kunskaper och insikter om sin organisations behov på kort och lång sikt.

Dekan deltar som ordförande på mötet. Vilka andra personer som bjuds in beror på vilka frågor som diskuteras.