Ordningspåse

Beslutsmöten

Dekans och prefekters beslutsmöten

Beslutsmöten

Varje måndag genomför dekan och prefekter beslutsmöten.

Handläggare bereder underlag och gör förslag till beslut. Detta läggs in i aktuellt möte i diariet, W3D3.

Underlag för beslut ska vara inlagda i diariet senast kl. 9.00 fredag en vecka före mötet.

Ärendeberedning

1. Ärendet läggs in i ett missiv där ärendets diarienummer, namn, bakgrund och förslag till beslut skrivs in.

 I missivet ska det framgå var ärendet har beretts t ex granskningsgrupp för kursplaner, prefekt, ämnes- programansvarig m fl.

2. Alla beslutsärenden ska förses med diarienummer. Detta anges också i missivet.

Diarienummer begär du ut hos registrator@lnu.se

För att du ska få ett korrekt diarienummer, skicka med utkast till beslutet.

3. När ovan är klart registrerar handläggaren ärendet i beslutsmötet i diariet.

4. Beslut meddelas handläggaren när protokollet är signerat. Handläggaren expedierar ärendet och slutför det i diariet.

Kallelser och beslut publiceras på webben.

Om man vill ta del av beslut och handlingar kan man kontakta registrator@lnu.se eller beslutsmötets sekreterare catarina.gaunitz@lnu.se