Tangentbord

AACSB ackreditering

Ekonomihögskolan blev i oktober 2022 internationellt ackrediterade av Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), det äldsta ackrediteringsinstitutet för ekonomihögskolor och universitet.

Vad krävs för att bli AACSB ackrediterade

För att uppnå en ackreditering krävs ett systematiskt utvecklingsarbete där utbildning, studiemiljö, forskning och samverkan kontinuerligt kvalitetssäkras. Att bli ackrediterade av AACSB innebär därför en kvalitetsmärkning som gör det möjligt för Ekonomihögskolan att attrahera högt kvalificerade nationella och internationella studenter och anställda.

Kvalitetssystemet bygger på 15 olika standards som ska uppfyllas. Dessa standards behandlar olika områden i verksamheten, såsom;

  • Strategisk inriktning och utveckling
  • Personalens kompetens
  • Kvalitet på utbildning på programnivå
  • Service till studenter och personal

 

En film har tagits fram för att belysa Ekonomihögskolans resa sedan 2016 och det kvalitetsarbete som har gjorts genom ackrediteringsprocessen.

AACSB - Co-Creation Leads to Progress and Success - The Faculty Point of View

 

Assurance of Learning

Assurance of Learning eller AoL som är förkortningen vi oftast använder oss av, är en process och ett verktyg som vi på Ekonomihögskolan valt att använda oss av i arbetet med att förbättra kvaliteten i våra utbildningsprogram så att det kommer våra studenter tillgodo på bästa sätt.

För varje program finns programmål som Ekonomihögskolans studenter ska uppnå. Det finns fyra programmål för samtliga program oavsett examensnivå. 

Ekonomihögskolans studenter ska

  • bli kritiskt tänkande individer
  • bli goda kommunikatörer
  • bli ansvarsfulla medborgare
  • ha kunskaper och färdigheter inom ämnesspecifika områden

För program på avancerad nivå finns ytterligare ett programmål.

Ekonomihögskolans studenter ska:

  • bli avancerade problemlösare

För forskningsprogrammen finns också ett femte programmål.

Ekonomihögskolans studenter ska:

  • bli självständiga kvalificerade forskare

För att få veta hur väl dessa programmål uppnås, jämförs de studerandes prestationer med de förväntningar som ställs. Detta gör vi genom direkta mätningar av programmålen. För dessa s.k. AoL- mätningar används mätblad där mätaren bedömer om studenterna ’do not meet expectations’, ’meet expectations’, eller ’exceed expectations’.

Resultatet sammanställs sedan och analyseras, för att sen ligga till grund for förbättringsåtgärder för programmen och dess innehåll.

Detta innebär ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete för att nå de uppsatta programmål vi har valt att utvärdera. 

 

Faculty Qualification Criteria

Utbildningskvaliteten är beroende av kompetensen hos våra lärare. För att kunna visa på all den kompetens som Ekonomihögskolans lärare innehar har FQC, Faculty Qualification Criteria utvecklats. Dessa är framtagna kriterier för att visa på kompetenser som är viktiga för Ekonomihögskolans utbildningar. 

Inom akademin har man länge mätt vetenskaplig publikationer och externa medel  beviljade som främsta meriter. Med de framtagna FQCs mäter vi nu även pedagogiska meriter och samverkansmeriter. 

Matrisen vi använder för att kategorisera meriter ses nedan. Den har två dimensioner: Baskompeten (PhD eller Master med professionella meriter) och riktad kompetens (Academic or Applied / practical). Dessa dimensioner resulterar i fyra olika kompetenskategorier: Scholarly Practitioners (SP), Instructional Practitioners (IP), Scholarly Academics (SA) or Practice Academics (PA).