Kursansvarig

Uppdragsbeskrivning för kursansvarig vid Ekonomihögskolans grundutbildning.

Kursansvarig (KA) utses av prefekterna, i normalfallet för fem läsår. Vid behov inkl. identifierat framtida övertagande av kursansvar, kan kursansvaret delas, men då ska en lärare ha formellt huvudansvar. Omfattningen i tid bestäms utifrån kursens storlek och eventuella särskilda behov. Tiden ingår i kursens budgetram och tjänsteplaneras i Retendo.

Kursansvarigs ansvar

 • att ansvara för beredning av kursplan i samråd med berörda programansvariga, ämnesansvariga eller motsvarande, och kansliets handläggare, inför granskning av Kursutskottet (KUS) och innan fastställande av dekan eller prefekt
 • att till prefekt lämna förslag på kursplanering inom given budgetram för kursen (inkl. att i förekommande fall planera kursen, i samverkan med kursteamet, kontakta gästföreläsare etc.) samt att sammanställa och återrapportera utfallet (direkt efter avslutad kurs)
 • att organisera undervisningen med kursteamet (involverade lärare och examinator), innefattande schema, lokalbokning, obligatoriska moment och examination inkl. omexamination
 • att ansvara för att kursen genomförs på ett kvalitativt sätt och i enlighet med kursplanen
 • att vid kursstart informera studentgrupp om kursplan, tidigare kursvärdering, examination, betygskriterier, utvärdering, och komplettering av behörighet (vid behov i enskilda fall)
 • tillgängliggöra material och kommunicera med studenter via kursrummet i MyMoodle
 • bedöma tillgodoräknande mot kursmål
 • ansvara för att studenternas resultat rapporteras in i Ladok. Olika lärare kan ansvara för olika provmoment och utbildningsadministratörer kan assistera med sammanvägning/viktning, men KA är ansvarig för att underlag finns tillgänglig i Ladok för examinator, samt att bedömningsunderlag tillgängliggörs i pappers- eller digitalt format
 • att i slutet av kursen ansvara för genomförande av studenternas kursvärdering och
 • att sammanställning och uppföljning av dess resultat utförs
 • att upprätthålla nödvändig dokumentation som kan nyttjas av vikarie eller efterträdare
 • att identifiera och rapportera behov av kursutveckling till undervisningsledare vid kunskapsplattform, ämnesansvarig eller motsvarande och prefekt i samråd med berörda programansvariga. Samordning med andra kursansvariga/lärare inom ämnet/inriktningen sker vid behov
 • assistera programansvariga med underlag om kursspecifik information vid arbete med målmatriser och revideringar av utbildningsplaner
 • assistera Programutskottet (AOL) vid mätning av studenternas måluppfyllelse enligt fastställda bedömningsmallar eller motsvarande
 • företräda kurs i programråd eller motsvarande
 • ha adekvat kunskap om och praktisk färdighet i användandet av Ladok och MyMoodle