Forskningsstöd

Stödet till forskarna sköts till stor del av de centrala enheterna. Detta stöd hittar du på sidan forskningsadministration. På denna sida finns främst fakultetsspecifik information.

Internfinansierad forskning

Tilldelning av forskningsmedel till drift/aktiviteter (fd Bibliometrimedel) inför 2024

I samband med budgetprocessen har del av forskningsanslaget omfördelats.
Av totalt forskningsanslag har 10% omfördelats till fakulteterna baserat på externfinansierade medels finansieringsgrad, det vill säga andel externfinansierade intäkter relaterat till totala forskningsintäkter.
Inför 2024 tilldelas alltså inget inom LNU baserat på bibliometri/open access.

Fakulteten tilldelar medel till enskilda forskare/institutioner enligt bifogat underlag. Medlen är del av statsanslaget och måste därmed förbrukas under år 2024.

Externfinansierad forskning 

Externa forskningsansökningar vid FHL

Vid forskningsansökningar till externa finansiärer ber vi er använda e-postadressen: fhl-forskningsansokningar@lnu.se för administrativt stöd och hjälp.

Genom att göra det underlättar ni för oss inom ekonomifunktionen FHL att effektivt bistå och avlasta varandra under perioder med hög arbetsbelastning, vid sjukfrånvaro och ledigheter.