Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet utgör ett beredande organ till dekan och
fakultetsstyrelse i internationaliseringsfrågor inom fakulteten.

Uppgifter

  • att vara remissinstans och rådgivande till dekan och fakultetsstyrelse vad det gäller internationaliseringsfrågor inom fakulteten
  • att stimulera fakultetens institutioner till att aktivt arbeta med och utveckla internationalisering inom fakultetens samtliga ansvarsområden på alla nivåer utbildningar och organisationen
  • att initiera fakultetsgemensamma internationaliseringsaktiviteter
  • att inom fakulteten sprida information om internationaliseringsarbete
  • att utveckla och utöka möjligheterna för fakulteten att ta emot betalande studenter
  • att följa upp och utvärdera frågor inom rådets ansvarsområde

Ledamöter

Peter Gierow (ordförande/MEO)
Kristiina Heikkilä (prodekan)
Ravi Vumma (KOB)
Jalal Safipour (HV)
Anna Bratt (PSY)
Karin Holmfeldt (BOM)
Lena Kulmala (ER)
John Ohlson (internationell samordnare/FHL)