Utbildningsråd för forskarnivå, FUR

Utgör ett beredande organ till dekan och fakultetsstyrelse i frågor som rör utbildning på forskarnivå.

Uppgifter

  • kvalitetssäkring och uppföljning av fakultetens utbildning på forskarnivå
  • utveckling av innehåll och utbildningsformer
  • föreslår i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska inrättas
  • föreslår förslag till ny allmän studieplan för utbildning på forskarnivå
  • föreslår revideringar i allmänna studieplaner
  • föreslår fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå.

Ledamöter

Per Larsson, ordförande
Christen Erlingsson, hälsovetenskap
Anders Forsman, ekologi
Ulrica Hörberg, vårdvetenskap
Marcelo Ketzer, miljövetenskap
Ian Nicholls, kemi
Mikael Rennemark, psykologi
Sven Tågerud, biomedicinsk vetenskap
Linnea Andersson, doktorandrepresentant

Sekreterare


Ymke Mulder, fakultetskansliet 

Mötesdatum 

2021-02-08
2021-05-17
2021-09-06
2021-11-08