Utbildningsråd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, UR

Utgör ett beredande organ till dekan och fakultetsstyrelse i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Uppgifter

  • kvalitetssäkring och uppföljning fakultetens kurser, program och examensrätter, inkl. globala värden och samverkan
  • bereda riktlinjer och processbeskrivningar inför anslagsfördelning, utveckling av kursplaner och utbildningsplaner, start av nya program samt nedläggning av program.
  • granska nya utbildningsplaner
  • initiera och bereda förändringar i utbildningsutbudet
  • initiera och stödja utveckling av innehåll och utbildningsformer
  • bevaka och aktivt stödja pedagogisk utveckling.

Ledamöter

Kristiina Heikkilä, prodekan, ordförande
Gunilla Albinsson, HV
Anna Augustsson, BOM
Anna Asplund Persson, KOB
Thomas Nordström, PSY
Johan Liljeroth, studentrepresentant
Ludvig Karlsson, studentrepresentant

Adjungerande

Pontus Bergström, sekreterare
Amanda Rikner Martinsson, utbildningsledare

Mötesdatum våren 2021

22 februari
12 april
24 maj
14 juni

Handlingar lämnas in till sekreterare senast 10 dagar före mötet.
KOM IHÅG att vara ute i god tid när utbildningsplanen ska revideras och att ansvarig utbildningsadministratör redan från början är involverad i processen.