Utbildningsråd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, UR

Utgör ett beredande organ till dekan och fakultetsstyrelse i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Uppgifter

  • kvalitetssäkring och uppföljning fakultetens kurser, program och examensrätter, inkl. globala värden och samverkan
  • bereda riktlinjer och processbeskrivningar inför anslagsfördelning, utveckling av kursplaner och utbildningsplaner, start av nya program samt nedläggning av program.
  • granska nya utbildningsplaner
  • initiera och bereda förändringar i utbildningsutbudet
  • initiera och stödja utveckling av innehåll och utbildningsformer
  • bevaka och aktivt stödja pedagogisk utveckling.

Ledamöter

Kristiina Heikkilä, prodekan, ordförande
Stefan Andersson, HV
Anna Augustsson, BOM
Björn Karlsson, KOB
Thomas Nordström, PSY
Lina Nilsson, MEO
Hanna Gruda, studentrepresentant

Adjungerande

Pontus Bergström, sekreterare
Helena Andersson, utbildningsledare
Kent Stening, pedagogisk utvecklare

Mötesdatum

Vårterminen 2024
12 februari
8 april
13 maj

Höstterminen 2024
19 augusti
7 oktober
18 november

Handlingar lämnas in till sekreterare senast 10 dagar före mötet.
KOM IHÅG att vara ute i god tid när utbildningsplanen ska revideras och att ansvarig utbildningsadministratör redan från början är involverad i processen.