Rutin för laboratorium

Info från personalen vid lab. service vid BOM och KOB

Innan påbörjan av laborativt arbete, ska ”Laboratory safety handbook” lästs igenom och bekräftelsen på att informationen mottagits undertecknats, förståtts samt lämnats in till prefekt.

Allmänna rutiner

 • Ingen mat, dryck eller rökning är tillåten på lab. Detta inkluderar även att inte fylla på vattenflaskor i handfatet inne i lablokalen samt slänga matrester/matförpackningar i sopkorgen.
 • Håll arbetsplatsen ren och städa alltid upp när arbetet är färdig.
 • Rör aldrig kemikalier utan handskar.
 • Smaka aldrig på kemikalier eller annat labmaterial.
 • Använd alltid labrock, skor och när det behövs handskar/skyddsglasögon.
 • Använd aldrig labrock i lunchrum.
 • Munpipettera aldrig.
 • Arbeta i dragskåp eller punktsug när nödvändigt.
 • Lämna aldrig en öppen låga eller använd en öppen låga nära brandfarliga kemikalier.
 • Fråga alltid innan lån av annans utrustning.
 • Hantera avfall enligt rutiner nedan.
 • Slå alltid av elektriska apparater, gas och vatten när det inte används.

Special lab

Klass II lab

Se lokala föreskrifter. Innan arbete med klass II organismer kan påbörjas behövs tillstånd. Kontakta ansvariga vid frågor och oklarheter (se ”Laboratory safety handbook”).

Radioaktivt material

Se lokala föreskrifter. Allt arbete med radioaktiva isotoper måste rapporteras och godkännas i förväg av ansvarig för radiak och/eller tillståndshavaren. Kontakta ansvarig för radiak vid frågor och oklarheter (se ”Laboratory safety handbook”).

Cell lab

Se lokala föreskrifter. Innan arbete med eukaryota celler kan påbörjas behövs tillstånd. Kontakta ansvariga vid frågor och oklarheter (se ”Laboratory safety handbook”).

Blodhantering, humant

Se lokala föreskrifter. Kontakta ansvarig för blodhantering vid frågor och oklarheter (se ”Laboratory safety handbook”).

Inköp och uttag av förbrukningsartiklar och kemikalier

Uttag-debitering

Uttag av etanol, kemikalier, förbrukningsartiklar, plastbackar mm kommer att debiteras en gång om året.

Etanol

Etanol utkvitteras endast hos personal vid labservice. Ha gärna framförhållning inför jul- och sommarsemestrar samt vid större uttag.

Förbrukningsvaror

Hämtas förbrukningsvaror från ”Gemensamt förbrukningsmaterial förrådet”, rum 41018 plan1 i Hus Vita, måste pärmen för utkvittering fyllas i. Saknar forskningsgruppen/projektet ett blad att skriva på finns extra i pärmen, vid problem kontakta Terese Uddh Söderberg.

Kemikalier

Vid akut behov av kemikalier kan dessa köpas av labservice i mån av tillgång, mot självkostnadspris, minsta kostnad är 20:-.

Inköp

För information om avtal gällande kemikalier och labprodukter se s:fhl/fakultetsgemensamt. Inköp samordnas med fördel tillsammans med labservice, kontakta Terese Uddh Söderberg alt Nina Andersson-Junkka via funktionsmailen labservicefhl@lnu.se.

Lab. utrustning samt gemensamma faciliteter

Lån av lab. utrustningar, glas mm från labservice/grundutbildning

Vid långa lån bör egen utrustning införskaffas. Lab. utrustning, glas mm kan lånas under en kortare tid från grundutbildningen. Vid kortare lån från labservice eller grundutbildningen ska personal vid labservice kontaktas för klartecken. Ingen utrustning får användas utan tillstånd. Om utrustning lånats tillkommer kostnad vid eventuella reparationer, service och underhåll.

Dragskåp

Dragskåpen är ingen förvaringsplats utan en arbetsplats. Dragskåpen får inte belamras med utrustning/material som inte tillhör försöket. När dragskåpet inte används ska luckan vara stängd. Vid problem kontakta teknikerna.

Centrifug

För att få tillgång till centrifugerna måste en utbildning genomgås. För att få utbildning av de stora golvcentrifugerna på plan 1, kontakta Terese Uddh Söderberg alt Fredrik Svensson. För utbildning och tillgång till ultracentrifugen kontaktas Marlene Norrby. Vid problem kontakta Terese Uddh Söderberg eller teknikerna.

Autoklav

Gemensamma autoklaver finns på plan 1. En för destruktion och en för rena körningar (vätska och instrument). För att få använda autoklaverna så måste en utbildning genomgås. Kontakta labservice for utbildning. Autoklaverna bokas i liggande loggböcker, ingen användning är tillåten utan att namn och kontaktuppgift har lämnats.Vid problem kontakta Terese Uddh Söderberg eller teknikerna.

Milli-Q anläggning

Gemensamma Milli-Q vatten anläggningar finns beläget på plan 1 och 3. För information om hur de fungerar, kontakta labservice. Vid problem kontakta Terese Uddh Söderberg eller teknikerna.

Ismaskiner

Gemensamma ismaskiner finns på plan 1, 2 och 3. Vid problem kontakta Terese Uddh Söderberg eller teknikerna.

Syradisk rummet

Ett gemensamt syradisk rum finns tillgängligt på plan 1. Innan rummet används måste rutinerna läsas igenom ordentligt som du hittar här. OBS, loggbok ska fyllas i när man använder rummet, med namn och använd syra. Ingen lagring av labglas eller syra (för diskning) är tillåten i detta rum. Varje forskargrupp ska förvara sina syror och labglas på eget lab. Endast grundutbildningens glas och syror förvaras här.  De blå tjocka handskarna får inte lämna detta rum utifall de lånas under disk. Dörren in till syradisken ska vara stängd oavsett om rummet används eller inte. Vid problem, kontakta Terese Uddh Söderberg eller teknikerna.

Laboratoriedisk

Forskningslab

Skölj all laboratoriedisk noggrant innan den lämnas till disk. Ta även bort all märkning, tejp mm. Avsedd vagn med diskkorg lämnas i rum (41066). Vagnen med ren disk levereras sedan tillbaka till lab. OBS! Använd avsedd vagn och korg som är uppmärkt med rumsnummer.

Undervisningslab

Skölj all laboratoriedisk noggrant innan den ställs i korg till disk. Ta även bort all märkning, tejp mm. Disken hämtas upp av diskpersonal.

Avfall

Kemikalieavfall förvaras i avsett förvaringskärl/behållare tydligt uppmärkt. Kärlet ställs i avsett ventilerat rum (41019) kemikalieavfall på plan 1 i Hus Vita. Regler och rutiner för hantering av kemiskt avfall samt för placering i kemavfallsrummet finns här.

Allt biologiskt avfall som ska destrueras packas i påsar och läggs i svart plastbehållare i frysrummet i Hus Vita (plan 1, fråga teknikerna eller labservice). Observera att godset inte ska frysas innan det läggs i plastbehållaren!


Smittfarligt avfall ska märkas och samlas i gula plastbehållare. Stickande och skärande avfall samlas också i dessa behållare. Kontakta tekniker eller labservice på Hus Vita.


Vid radioaktivt avfall kontaktas ansvarig för arbete med radioaktivt material.

Riskbedömning

Gör en riskbedömning innan laboration med nya moment eller nya kemikalier. Använd säkerhetsdatablad. Riskbedömningen kan även göras i KLARA.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för klassificerade kemikalier ska enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas i närheten där kemikalier används. Det är lämpligt att förvara dessa i en orange pärm vid lab. platsen. Säkerhetsdatabladen går även att hitta i KLARA produkt databas

Kemikalieregister

Kemikalieregister ska enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter föras för alla kemikalier, gäller även forskargrupper. Kontakta Terese Uddh Söderberg alt. Anette Thomsson vid labservice för information och login-konto i KLARA.

Undervisningslokaler

Bokning

Vid nyttjande av undervisningslokaler ska bokning alltid göras hos bokningsansvarig på kansliet.

Service inför laboration från labservice eller tekniker

Schema för kurser där service från antingen labservice eller tekniker behövs, måste delges senast 14 dagar i förväg. Vid laborationer som kräver ny utrustning eller ovanliga kemikalier, filter mm kan det behövas mer än 14 dagars framförhållning.

Laboration

Efter utnyttjande av undervisningens labsalar är det viktigt att städa efter sig. Ta hand om disken enligt instruktioner ovan. Om något gått sönder eller inte fungerat korrekt under laborationen, informera labservice om detta.