Kvinna med glasögon använder maskin

Forskning på fakulteten för konst och humaniora

På dessa sidor hittar du information och länkar som kan vara ett stöd i din forskning. På sidan "Forskningsmiljöer" (se högermenyn) finns information om forskning som bedrivs vid FKH.

Nyhet!

Från 2024 erbjuder kansliet visst administrativt stöd till större, externfinansierade forskningsprojekt. Förfrågningar skickas till fkh.forskningsadm@lnu.se.

Forskningsmedel och forskningstid

Här hittar du information om medel att söka på fakulteten och administrativa rutiner för externa ansökningar.

Att publicera

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd till dig som är forskare eller doktorand i frågor som rör vetenskaplig publicering, bibliometri, forskningsdata, informationssökning vid systematiska översikter och referenshantering. På universitetsbibliotekets sida Forskningsstöd hittar du information och länkar. 

Forskningsetik

Etikkommittén Sydost: Till Etikkommittén kan du vända dig om du har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt arbete. 

Etikprövningsmyndigheten: På Etikprövningsmyndighetens hemsida  kan du hitta information om ansökningsprocessen vid etikprövning.

Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed: Vetenskapsrådets expertgrupp för etik som hanterar myndighetsspecifika frågor och övergripande forskningsetiska frågor har givit ut skriften "God forskningssed". Boken ska underlätta för forskare att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut.

Internationella möjligheter för personal

Undrar du över dina internationella möjligheter som forskare vid FKH eller vill veta mer kring området? På sidan Internationellt hittar du information som berör dig som är anställd vid fakulteten.