Kvinna med glasögon använder maskin

För dig som forskar

På dessa sidor hittar du information och länkar som kan vara ett stöd i din forskning.

Forskningsmedel och forskningstid

Här hittar du information om medel att söka på fakulteten och administrativa rutiner för externa ansökningar.

Att publicera

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd till dig som är forskare eller doktorand i frågor som rör vetenskaplig publicering, bibliometri, forskningsdata, informationssökning vid systematiska översikter och referenshantering. På universitetsbibliotekets sida Forskningsstöd hittar du information och länkar. 

Forskningsetik

Etikkommittén Sydost: Till Etikkommittén kan du vända dig om du har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt arbete. 

Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed: Vetenskapsrådets expertgrupp för etik som hanterar myndighetsspecifika frågor och övergripande forskningsetiska frågor har givit ut skriften "God forskningssed". Boken ska underlätta för forskare att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut.

Internationella möjligheter för personal

Undrar du över dina internationella möjligheter som forskare vid FKH eller vill veta mer kring området? På sidan Internationellt hittar du information som berör dig som är anställd vid fakulteten. 

Beredande organ för forskning

Forskningsråd

Forskningsrådet är ett beredande organ som tar initiativ, ger råd och bereder ärenden åt dekan och fakultetsstyrelse i forskningsfrågor som kräver handling över ämnesnivå samt fångar upp och stimulerar till aktiviteter på fakulteten.

Handledarkollegierna

Vid fakulteten för konst och humaniora bedrivs forskarutbildning inom tre miljöer, en kulturvetenskaplig, en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig miljö. Handledarkollegierna bereder ärenden på forskarnivå. Ärendena beslutas därefter av dekan eller fakultetsstyrelse.

Kulturvetenskapligt handledarkollegium

Handledarkollegiet för litteraturvetenskap

Handledarkollegiet för språkvetenskap