Fyra personer vid ett bord som läser

Hållbar utveckling vid Fakulteten för konst och humaniora

Linnéuniversitetets hållbarhetsarbete inkluderar perspektiv såsom miljö, klimat, jämställdhet, lika villkor, arbetsmiljö och internationalisering. På dessa sidor hittar du information och kontaktvägar för fakultetens arbete med hållbar utveckling.

Hållbar utveckling vid Fakulteten för konst och humaniora

Fakultetens arbete med hållbar utveckling inkluderar miljö, klimat, jämställdhet, lika villkor, arbetsmiljö, samverkan och internationalisering. Utifrån dessa perspektiv har vi definierat sex områden; arbetsmiljö, hållbarhet, internationalisering, klimatkris, lika villkor och samverkan.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för alla medarbetare och studenter. Hur vår arbetsmiljö ska utformas regleras av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy är utgångspunkten för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Du hittar mer information om arbetsmiljö på centrala medarbetarsidan för Arbetsmiljö och hälsa.

Hållbarhet

Arbetet med hållbarhet vid fakulteten har ett stort omfång och inkluderar både vårt interna arbete samt fakultetens externa påverkan. Hållbarhetsfrågor integreras i vår verksamhet på flera olika nivåer - inom vår utbildning på grundnivå och avancerad nivå, i vår forskning, samt i vår samverkan med övriga samhället. För mer information kring arbetet med hållbarhet och kontaktperson, se medarbetarsidan för Hållbarhet FKH.

Internationalisering

I arbetet med hållbar utveckling så är internationalisering en viktig faktor; vi behöver samarbeta med universitet och människor i andra delar av världen för att få bästa möjliga förutsättningar för framgång. För mer information och kontaktpersoner se medarbetarsidan Internationellt FKH.

Lika villkor

Fakulteten arbetar för hållbar utveckling genom att sträva efter och facilitera alla studenters och medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Under begreppet lika villkor inkluderas arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. För mer information se gärna centrala medarbetarsidan Lika villkor.

Samverkan

Fakulteten för konst och humaniora ser vikten av att samverka med omgivande samhälle för att verkligen sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vid fakulteten arbetar vi i första hand med offentlig sektor och myndigheter, men även med organisationer som ideella föreningar och hjälporganisationer. För mer information se gärna medarbetarsidan Samverkan FKH.