Personer som sitter vid ett bord, fotat uppifrån

Hållbarhet FKH

Vid fakulteten för konst och humaniora är hållbar utveckling ett utpekat område som fakulteten lägger stort fokus på. Engagemanget och kunskapen är stor, undervisning, forskning och samverkan har stora inslag av hållbar utveckling, klimat och miljö.

På denna sida har vi samlat information om fakultetens arbete som kan intressera dig som är anställd på fakulteten.

Fakulteten arbetar tillsammans med övriga fakulteter efter den beslutade Klimathandlingsplanen.

Fakultetens mål inom hållbar utveckling

Utifrån Lnus uppsatta hållbarhetsmål i Vision 2030 och Mål 2025 har FKH definierat följande mål att arbeta med: 

  • Bredda och fördjupa inslagen av hållbar utveckling i fakultetens program och kurser
  • Bredda och fördjupa inslagen av hållbar utveckling i fakultetens forskning och forskarutbildning
  • Förbättra fakultetens arbetsformer i relation till hållbar utveckling

Hållbarhetsmärkning av kurser och program

Ansvarar du för en kurs eller program där

  • mål och innehåll behandlar perspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i ett eller flera mål i Agenda 2030
  • lärandemål i kursplanen kopplar till hållbar utveckling
  • angiven litteratur med koppling till Agenda 2030 ger studenterna goda förutsättningar att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, problematisera och kritiskt reflektera kring ämne och profession
  • ett eller flera mål kopplar till i Agenda 2030 i kursuppgifter och/eller examination

då kan kursen eller programmet hållbarhetsmärkas.

Genomförda inspirationsföreläsningar med professor Matthias Barth

Som en del av fakultetens arbete med hållbarhetsmärkning av kurser och program höll professor Matthias Barth, Adjunct Faculty, School of Sustainability, College of Global Futures, Institute of Integrative Research, Leuphana University, Lüneburg, Tyskland två inspirationsföreläsningar.

Matthias presentation ser du här:

https://prezi.com/xfbjkb5ryyrn/2022_09_sdgs-and-sustainability-education/

 

Ersättning för merkostnad vid val av tågresa istället för flyg

Fakulteten har avsatt medel för att bekosta eventuella merkostnader för biljett och övernattning i samband med tågresa, för längre resor som genomförs. Ersättningen gäller resor längre än till Uppsala respektive Köpenhamn med utgångspunkt Växjö.

Fakulteten ersätter upp till halva merkostnaden för tågresa, och högst två hotellnätter i samband med tågresa.

Pilotprojekt inom hållbar utveckling

2023

En pilot på FKH genomförs under 2023 för att minska utsläpp av koldioxid från tjänsteresor 

Utifrån rektors uppdrag "Genomföra en pilot för att utveckla det akademiska hållbarhetsarbetet vid Linnéuniversitetet" ta fram aktiviteter

2022

Projekt Klimatkris

Projektets mål  var att inventera och analysera fakultetens klimatkrisarbete för en nulägesbild, genomföra arrangemang och planera för en vidareutveckling av frågan.

Projekt Kommunikativt Eko-Lab

Projektet syftade till att initiera och sprida konstnärligt utformad forskningskommunikation. 

2021

Projekt Hållbarhetsmärkning

Fakulteten gavs i uppdrag att ta fram en modell för hållbarhetsmärkning av kurser och program som märks utifrån målen i Agenda 2030.

Inspiration från andra lärosätens arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030

 

Film och information hur Stockholms universitet arbetar med Agenda 2030-frågorna: https://www.su.se/om-universitetet/h%C3%A5llbar-utveckling/filmreportage-agenda-2030-vid-universitetet

Målmedvetenskap: en samtalsstafett i poddform där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet pratar om forskning, samverkan och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.https://gmv.chalmers.gu.se/globala-malen-ny/podden-malmedvetenskap

Film: Education for Sustainable Development – A University’s Contribution (10 min); https://www.youtube.com/watch?v=YQAGqCFz_o8

Film: Sustainable Development Goals explained with 3 useful tips (7 min); https://www.youtube.com/watch?v=qfOgdj4Okdw&t=182s

Rapport/guide: Getting started with the SDGs in universities; https://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/University-SDG-Guide_web.pdf