Person med händer på dator

Hållbar internationalisering FKH

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med hållbar internationalisering för att skapa nya vägar till att stimulera öppenhet och främja kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner.

Hållbar internationalisering

Hållbar internationalisering eller Internationalisation at Home är en viktig del av internationaliseringsarbetet. Konceptet IaH har beskrivits som “…the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments” (Beelen & Jones, 2015). Hållbar internationalisering betyder att alla studenter ska få ta del av de fördelar som en internationell utbildning medför, inte endast de utresande studenterna. Detta kan t ex innebära att internationella perspektiv inkluderas i undervisningen, att interaktion mellan svenska studenter och internationella studenter främjas och att digital teknologi används för att främja internationellt samarbete.

Det finns alltså utöver fysisk mobilitet mellan partnerlärosäten goda förutsättningar att samarbeta på andra sätt. Bland annat genom hållbar internationalisering. Det kan innebära att en del av en kurs innehåller seminarier där studenter från två olika partnerlärosäten deltar via länk eller att man håller i en kurs gemensamt genom digital teknik. Det finns också utrymme för att ha gemensamma forskningsseminarier och presentationer. Denna typ av samarbete är enkelt att forma för att passa de ändamål man själv önskar.

The Global Classroom

Ett projekt som skapat verktyg och förutsättningar för virtuella utbyten med andra lärosäten. Har varit finansierat av Kommitteen för internationalisering och har skapat resurser för personal att använda vid uppstart av virtuella utbyten.

Virtuell mobilitet - COIL (Collaborative Online International Learning)

Virtuella internationella utbyten i kurser, så kallad COIL (Collaborative Online International Learning) innebär att minst två lärare från olika länder/lärosäten samutvecklar kursmoduler i syfte att lärosätenas studenter ska få ta del av internationalisering och interkulturellt lärande inom gemensamma fokusområden. Studenter lär sig nya perspektiv och tillvägagångssätt för att lösa olika problem. Digital teknik används för att överbrygga avståndet som separerar länder och partners. Projekten kan variera i längd och format, från att vara en hel termin till några moment i en kurs och från synkron till asynkron kommunikation.

Två personer vid en dator