Gröna stolar

Fakultetsstyrelse för fakulteten för konst och humaniora

Fakultetsstyrelsen består av tolv ledamöter. Dekan är ordförande och prodekan är vice ordförande. Ledamöterna består av fem lärarrepresentanter som utses genom val inom fakulteten, två externa ledamöter som utses av rektor och tre studeranderepresentanter som utses av Linnéstudenterna för en mandatperiod om ett år. Det finns fyra valda ersättare. Nuvarande mandatperiod varar till och med 2021-12-31.

Vicedekaner, kanslichef, controller och utbildningsledare är adjungerade till fakultetsstyrelsen. De har närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i fakultetsstyrelsen är utbildningsledaren.

Ledamöter

Hans T Sternudd, ordförande
Bodil Petersson, vice ordförande
Louise Ahlström, studeranderepresentant, Linnékåren
Stefan Arvidsson
Jørgen Bruhn
Martina Böök, studeranderepresentant
Rebecka Fridström, studeranderepresentant
Cornelius Holtorf
Charlotte Hommerberg
Maria Lantz, extern ledamot
Karin Larsson Eriksson
Ulf Zander, extern ledamot

Ersättare

Stefan Eklöf Amirell, suppleant
Ola Ståhl
Bärbel Westphal

Adjungerade

Ulrika Bengtsson-Verde, kanslichef
Anna Eskilsson, utbildningsledare
Anne Nygren, fakultetssekreterare
Johanna Rydström, controller
Anders Åberg, vicedekan för utbildning