Gröna stolar

Fakultetsstyrelse för fakulteten för konst och humaniora

Fakultetsstyrelsen består av tolv ledamöter. Dekan är ordförande och prodekan är vice ordförande. Ledamöterna i övrigt består av fem lärarrepresentanter som utses genom val inom fakulteten, två externa ledamöter som utses av rektor och tre studeranderepresentanter som utses av Linnéstudenterna för en mandatperiod om ett år. Det finns fyra valda ersättare. Nuvarande mandatperiod varar till och med 2024-12-31.

Vicedekaner, kanslichef, controller och utbildningsledare är adjungerade till fakultetsstyrelsen. De har närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i fakultetsstyrelsen är utbildningsledaren.

Ledamöter

Bodil Petersson , ordförande
Corina Löwe, vice ordförande
Stefan Arvidsson
Emilia Jonasson, studeranderepresentant
Maria Lantz , extern ledamot
Karin Larsson Eriksson
Cecilia Lindhé , extern ledamot
Liv Nilsson Stutz
Claes Ohlsson
Natalie Svensson, studeranderepresentant, Linnékåren
Örjan Petersson
Vakant, studeranderepresentant

Ersättare

Pernilla Severson
Tommy Gustafsson
Stephanie Carleklev

Adjungerade

Ulrika Bengtsson-Verde , kanslichef
Anna Eskilsson, utbildningsledare
Anne Nygren , fakultetssekreterare
Johanna Rydström, controller
Anders Åberg , vicekan för utbildning