KV-medel att söka 2020

För 2020 finns på KV interna medel att söka enligt följande riktlinjer:

Forskningsexpenser:
Institutionerna har tilldelats motsvarande 15 000 kr per heltidsanställd lektor/docent och 25 000 kr per heltidsanställd professor. Prefekten fördelar medlen efter institutionens behov. Medel kan sökas för aktivt konferensdeltagande, arkivresor, kortare fältarbeten och språkgranskning.

Blankett för ansökan om forskningsexpenser och medel från doktorandryggsäck finns på fakultetens sida för medel att söka.

 

Internationalisering
Medel fördelas enligt principen ”mest värld för pengarna”. Ett krav är att aktiviteten ska komma grundutbildningen till del, antingen vid Lnu eller vid något utländskt lärosäte (lärares undervisning utomlands). Det går även att söka medel för lärarledda studiebesök med studenter utomlands. Vidare är det ett önskemål att aktiviteten ska gynna mer än ett ämne. Medel kan inte sökas för att främja enskilda forskares kontakter, nätverk, eller datainsamlingsresor.

 

Samhällelig drivkraft
Medel finns att söka för initiativ som syftar till att öka samverkan med det omgivande samhället. Medel kan framför allt sökas för att öka institutionens uppdragsutbildning.

 

Utveckling av grundutbildning
KV har satt av en mindre summa för att använda till utveckling av grundutbildningen. Syftet är att öka söktryck och genomströmning samt expandera utbudet av attraktiva utbildningar, särskilt på avancerad nivå. Aktiviteter som kan komma ifråga är till exempel workshops och seminarieserier, gärna av ämnesöverskridande karaktär. Medlen sökes av studierektor/er.

 

Obs!
Ansökan om medel lämnas till prefektstödet Ylva Forell-Gustavsson.