Föreläsning

Undervisning på fakulteten för konst och humaniora

Här hittar du information som rör undervisning vid fakulteten för konst och humaniora - rutiner och riktlinjer, dokument samt länkar till ytterligare information och kontaktpersoner.

Planera kurs, program och undervisning

Nedan hittar du information som rör planering av kurs, program och undervisning.

 • Kurser och lokala regler
 • Program och lokala regler
 • Skapa samt ändra i kurs- och utbildningsplan
 • Utbildningsplanering och tjänsteplanering
 • Schema
 • Bokning av lokaler
 • Inköp av böcker
 • Förberedelse och stöd för digital undervisning
 • Beställa kursrum och programrum i Moodle
 • Pedagogiskt stöd och utveckling 

Kurs- och programstart

Nedan hittar du information som rör kurs- och programintroduktion.

 • Information om kontakt som tas med studenter
 • Information om välkomstbrev
 • Checklista för innehåll till kurs- och programintroduktion
 • Kursdesign

Under kursens/programmets gång

Nedan hittar du information som behandlar behov under kursens gång.

 • Utbildningsadministration
 • Utbildningsadministrativa system (Ladok, DiVA, NyA och Moodle)
 • Tekniska problem vid undervisning
 • Kursdesign

Studentstöd

Nedan finns information som handlar om studentstödet.

 • Studentens rättigheter och skyldigheter
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Att uppmuntra studenter att fortsätta med sina studier
 • Studentrekrytering
 • Studieverkstad
 • Studenthälsan
 • Studera med funktionsnedsättning
 • Lika villkor
 • Anmäla kränkningar 
 • Synpunkter från studenter
 • Internationalisering i undervisning

Examination

Nedan hittar du information som rör examination.

 • Regler och rutiner för examination
 • Betygsättning och rapportering
 • Examinatorer
 • Boka salstentamen
 • Studenters disciplinärenden (bland annat fusk)

Efter kursen

Här finns information som rör kursens avslut.

Kursvärdering

Alla kurser ska avslutas med en kursvärdering. Vi har en modell för kursvärderingar där ett antal generella frågor automatiskt skickas ut till studenterna i slutet av varje kurs, via enkätverktyget Survey & Report. Studenterna kan svara via mobil eller dator, och får en påminnelse om de inte gör det. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt bör lärare uppmana studenterna att svara, och gärna avsätta lite tid på kursens sista föreläsning. Kursansvarig får för kännedom ett e-post-meddelande om att kursvärderingen har gått ut till studenterna.

Sammanställning, analys och information

Kursansvarig får via e-post en sammanställning av studenternas svar, tillsammans med en mall och manual för analys. Kursansvarig ansvarar för att analysera resultaten och vid behov göra förändringar i kursen. Analysen görs i Survey & Report; systemet arkiverar sedan sammanställning och analys.

Kursansvarig ansvarar också för att kursvärderingsrapporten görs tillgänglig för studenterna, berörda lärare, programansvarig och prefekt. Personal på kansliet ansvarar för inläggning/inmatning av värden i Survey & Report. För mer information och hjälp från fakultetskansliet, kontakta kursvarderingar.fkh@lnu.se.

Under 2021 vidareutvecklade institutionerna modellen för kursvärderingar, bland annat för att få upp svarsfrekvensen. Vill du veta mer finns information på medarbetarsidan för kursvärdering och enkäter.

Kvalitetsarbete

Nedan hittar du information som rör fakultetes kvalitetsarbete för undervisning.

Beredande organ

Fakulteten har kollegiala organ för att bereda och följa upp kvalitet i utbildningarna:

Systematisk utvärdering av utbildningarnas kvalitet

Lärosätena har ansvar för att utforma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring. Det ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Mer information finns på medarbetarsidan Kvalitetsutvärdering genom Treklövern.

Studentrekrytering

Linnéuniversitetets övergripande arbete med studentrekrytering leds och samordnas av Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation på Kommunikationsavdelningen (KOM). Fakulteten och Rådet för utbildning och lärande (RUL) gör årligen prioriteringar om vilka områden KOM ska satsa på i rekryteringsarbetet. Till vår hjälp har vi en referensgrupp tillsammans med KOM där bland annat prioriteringar diskuteras.

Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation prioriterar studentrekryteringsarbetet enligt följande principer:

 • insatser som stärker Linnéuniversitet som helhet; processer och aktiviteter som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Linnéuniversitetets varumärke
 • insatser som utgår från ledningens prioriteringar
 • produktioner med relativt långsiktig livslängd och bred användning
 • gemensamma principer för prioritering

Beslutet om prioriteringar innebär att ledningsgrupperna på respektive fakultet och Nämnden för lärarutbildning (NLU) tillsammans med vicerektor enas om gemensam prioritering utifrån tre kategorier: Profilerande utbildningar, Strategiska utbildningar och Utbildningar med särskilda behov. Utifrån dessa prioriteringar tas underlag fram för RUL att enas kring. Mer information om studentrekrytering 

Internationell studentrekrytering

Fakulteten har ett brett utbud av kurser, både på grundnivå och avancerad nivå, som kan sökas av internationella studenter. Dessutom ges sju av fakultetens program på engelska och dessa kan sökas av både nationella och internationella studenter.

Studenter från EU/EEA samt studenter som kommer genom avtal med partneruniversitet betalar ingen studieavgift för att studera på Linnéuniversitetet, men övriga internationella studenter gör det. Studieavgiften bestäms av det utbildningsområde kursen tillhör och anges alltid på kursens/programmets hemsida på Lnu.se. För avgiftsbetalande studenter finns det olika stipendier att söka, både från Linnéuniversitetet och från andra organisationer.

Det finns en central referensgrupp för Internationell studentrekrytering som arbetar med att initiera, samordna och utvärdera internationella rekryteringsinsatser mot studieavgiftsskyldiga studenter för att öka andelen betalstudenter till Linnéuniversitetet.