Forskningsrådet

Forskningsråd ska samordna det universitetsgemensamma arbetet med forskningsfrågor och på rektors uppdrag vara ett beredande och rådgivande organ för rektor samt behandla strategiska forskningsfrågor och bidra till att utveckla universitetets forskning.

Forskningsrådets ansvarsområden:

  • Samordna fakultetsöverskridande strategiska forskningsfrågor
  • Verka för internationellt och nationellt samarbete
  • Samordna arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av forskning
  • Utveckla Linnéuniversitets forskningsinfrastruktur, finansiering och kompetensförsörjning

Följande personer ingår:

Rådet stödjas av en arbetsgrupp som består av representanter från berörda avdelningar inom förvaltningen samt universitetsbiblioteket. Sammankallande är Veera Kainiemi och Fredrik Lundh på universitetsledningens kansli.

Till forskningsrådet knyts även rådet för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet, som ska stödja forskningsrådet i frågor relaterade till forskningsetik.