Forskningsrådet

Forskningsrådet samordnar det universitetsgemensamma arbetet med forskningsfrågor.

Forskningsrådet ska på rektors uppdrag vara ett beredande och rådgivande organ i strategiska forskningsfrågor och bidra till att utveckla universitetets forskning. Rådet ska arbeta för samverkan över fakultets- och institutionsgränser och har följande övergripande uppdrag:

  • Initiera, bevaka och bereda fakultetsöverskridande strategiska forskningsfrågor
  • Bevaka och aktivt stödja forskningens internationalisering och synliggörande
  • Initiera och stödja åtgärder som syftar till kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utvärdering av forskning
  • Verka för effektiv samordning och utveckling av universitetets forskning avseende infrastruktur, finansiering och kompetensförsörjning.

Rådet kan kontaktas via for@lnu.se.

 Sammansättning och ledamöter

Ständigt adjungerade:

Helena Wickenberg Juhlin, universitetsbiblioteket

Ida Ahlström, universitetsbiblioteket (DAU)

Rådet stöds av en arbetsgrupp som består av representanter från berörda avdelningar inom förvaltningen samt universitetsbiblioteket. Sammankallande är Veera Kainiemi och Mattias Gunnarsson på universitetsledningens kansli.

Till forskningsrådet knyts även rådet för god forskningssed, som ska stödja forskningsrådet i frågor relaterade till forskningsetik.