Forskningsrådet

Forskningsrådets uppdrag är att initiera och överväga universitetsövergripande strategiska frågor som bidrar till att utveckla universitetets forskning. Däribland särskilt

  • bereda övergripande frågor kring forskningsfinansiering och anslagsfördelning gällande forskning,
  • initiera åtgärder som syftar till kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och utvärdering av forskning.

Rådet har inget eget beslutsmandat utan alla beslut tas i enlighet med universitetets arbetsordning respektive delegationsordning.

Arbetet planeras och ingår som en del i universitetets verksamhetsplaneringsprocess.

Forskningsrådet sammanträder i normalfallet ca 3 ggr/ år eller när det anses nödvändigt.

Rådet kan kontaktas via for@lnu.se.

 Forskningsrådet har följande sammansättning:

  • Rektor (ordförande)
  • Prorektor
  • Dekaner
  • Vicerektorer
  • Universitetsdirektör
  • Två studeranderepresentanter, (utses i enlighet med studentkårsförordningen 2009:769)

Rektorsrådet för forskningskvalitetssystemet, kommunikationschefen och planeringschefen är ständigt adjungerade till rådets möten. Rådet kan vid behov även tillfälligt adjungera andra personer.