Centrum för pedagogisk ledning

Centrum för pedagogisk ledning har till uppgift att positionera Linnéuniversitetet vad gäller utbildning, forskning och samverkan inom pedagogiskt ledarskap.

Centrumet leds av en koordinator. Centrum för pedagogisk ledning och centrum för skolutveckling har en gemensam referensgrupp eftersom dessa båda centrumbildningar arbetar utifrån en liknande kunskapsbas men med sinsemellan olika uppdrag. Denna består av:

  • koordinator (sammankallande)
  • företrädare för fyra forskningsmiljöer vid institutionen för didaktik och lärares praktik och institutionen för pedagogik och lärande
  • företrädare för ytterligare två forskningsmiljöer med tydlig relevans för skola och utbildning.

Styrgruppens ledamöter utses av dekan. Mandatperioden för ledamöter är två år. Styrgruppen sammankallas ca 1-2 gånger per termin.

Läs mer om Centrum för pedagogisk ledning här!