Intern lärarutbildningsorganisation

Fakultetens interna lärarutbildningsorganisation är en samordnande funktion som tar emot uppdrag och beställningar, deltar i beredning av nämndsärenden, kommunicerar med och återkopplar till programråd och NLU:s beredningsstöd.

Fakultetens lärarutbildningsorganisation ansvarar för att berörda funktioner på fakulteten involveras och hålls uppdaterade om beslut och pågående arbete inom NLU:s ansvarsområde. Exempel på ärenden kan vara kursbeställningar, äskandeförfaranden, remisser och bemanning till utvecklingsuppdrag.

Den interna lärarutbildningsorganisationen på FSV består av en kärngrupp som har det huvudsakliga ansvaret för att samordna ärenden som kommer till fakulteten. Kärngruppen leds av vice dekan för lärarutbildningar med representanter från berörda institutioner.

Kärngruppens sammansättning är följande:

Mattias Lundin, vice dekan för lärarutbildningarna
Ulrika Bossér, PEL (ersättare Åsa Schmähl Bolmvall)
Marika Danielsson, DLP
Daniel Bjärsholm, ID
Maja Lenz, kontaktperson
Magdalena Nordfjell, kontaktperson

Kärngruppen träffas 3-4 ggr/termin. Prefekt utser representant.

Utöver kärngruppen finns en referensgrupp där alla institutioner med lärarutbildning och övriga berörda funktioner är representerade och som sammankallas vid behov.