Ledningsstöd

Stöd till fakultetsledningen

Utbildningssamordnare

Fredrik Håkansson
Ingår i ledningsstödsgruppen och handlägger/utreder förekommande beslutsärenden. Ansvarar i huvudsak för verksamhetsstödet till fakultetsstyrelse, beredningsgrupp (fakultetsledning och ledningsstöd) och forskningskollegium.

Utredare

Maja Lenz
Handlägger, utreder och föredrar beslutsärenden inför dekan och fakultetsstyrelse. Ansvarar i huvudsak för kursplaneutskottet (KUS), dekanens beslutsmöte och prefektrådet. Är även fakultetens kontaktperson gentemot NLU.

Controller

Christina Ionescu
I arbetsuppgifterna ingår att bereda, utreda och föredra inför beslut av fakultetsstyrelse och dekan, med fokus på ekonomiska ärenden. Därtill ingår det att vara stöd till fakultetsledningen i ekonomiska frågor.

Planeringsstöd

Filiz Nouri

Kommunikation

Ingela Bengtsson: FSV:s kontaktperson mot Kommunikationsavdelningen. Uppdaterar webbsidor för fakulteten, institutionerna och centrumen.

Christina Karlsson: kommunikationsavdelningen

Funktionsbeskrivning: Ledningsstöd

_____________________________________

Forskningssekreterare

I forskningssekreterarnas arbetsuppgifter ingår att vara sekreterare i handledarkollegierna (HLK). De rapporterar in kurser och aktivitet i ladok, handlägger disputationer/licentiatseminarier, nyantagningar och individuella studieplaner (ISP). De samordnar frågor inom forskarutbildning och ska arbeta för att lagar och förordningar följs. Vidare bereder de beslutsunderlag till fakultetsstyrelse och dekan.

Christine Elingfors: pedagogik och sociologi

Erik Weijmar: socialt arbete och statsvetenskap

Funktionsbeskrivning: Forskningssekreterare

_____________________________________

Prefektstöd

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Ingela Bengtsson

Institutionen för idrottsvetenskap

Magdalena Nordfjell

Institutionen för pedagogik och lärande

Rositha Randver

Institutionen för samhällsstudier

Christine Elingfors

Institutionen för socialt arbete

Maria Andersson

Institutionen för statsvetenskap

Erik Weijmar

Funktionsbeskrivning: Prefektstöd