Anställningsnämnder på FSV

Fakulteten har två anställningsnämnder, dessa är beredande organ till beslutsmöten utlysta i särskild ordning för dekan respektive fakultetsstyrelse.

  1. Anställningsnämnd för ärenden gällande personal med huvudsaklig inriktning mot forskning, såsom anställning/befordran till professor, meriteringsanställningar och docentutnämning
  2. Anställningsnämnd för ärenden gällande lärare som undervisar på grund- och avancerad nivå, såsom anställning/befordran till universitetslektor och meriteringsanställningar.


Nämnderna ska bereda följande ärenden:
• tillsvidareanställningar (beslut fattas av dekan utom när det gäller professor – då beslutar rektor. Anställningsprofil för professor ska beslutas av fakultetsstyrelsen).
• docentutnämningar (beslut fattas av dekan)
• meriteringsanställningar (beslut fattas av dekan men när meriteringen riktas mot professor ska ärendet informeras fakultetsstyrelsen).


Följande ärenden behöver inte beredas av anställningsnämnderna:
• gästprofessorer (initieras av prefekt, bereds av dekan och beslutas av rektor)
• tidsbegränsade anställningar (beslutas av prefekt men ska finnas med som informationspunkt vid anställningsnämndens möten).

HR-partners adjungeras för att ansvara för handläggning av det aktuella befordrings- respektive anställningsärendet.

Anställningsnämnderna kan delegera ansvaret för genomförandet av intervjuer till berörd prefekt.