Utbildningsråd

Utbildningsrådet vid fakulteten för samhällsvetenskap är ett beredande organ för utbildningsfrågor.
Varje institution har ett eget utbildningsråd eller motsvarande.

Utbildningsrådet för fakulteten för samhällsvetenskap

Rådets uppgifter är att:

 • utforma strategier och prioriteringar för att stärka och konsolidera fakultetens utbildningsverksamhet
 • bereda ansökningar om inrättande av utbildningar
 • kvalitetssäkra och följa upp fakultetens utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • utveckla innehåll och utbildningsformer för fakultetens utbildning på grund, avancerad- och forskarnivå
 • föreslå fakultetsgemensamma och universitetsöverskridande initiativ som gemensamma kurser på avancerad nivå och forskarnivå.

Utbildningsrådet har ett övergripande ansvar för utvecklingen av fakultetens arbete med utbildningskvalitet. Rådet har också en viktig funktion som referensgrupp vid arbetet med implementering av inriktningsbeslut och policybeslut som fattats av fakultetsstyrelsen samt ärenden i relation till Rådet för utbildning och lärande och dess utskott på central nivå. Utbildning som är kopplad till kunskapsmiljöerna hanteras också av utbildningsrådet. Utbildningsrådet utgör ett nav för institutionernas utbildningsråd.

Vidare hanterar utbildningsrådet frågor i relation till:

 • verksamhetsplanens målsättningar gällande utbildning
 • nationella och lokala utvärderingar på grund-, avancerad- och forskarnivå (UKÄ, Treklövern, Linnébarometern, Alumn, Doktorandbarometern)

Utbildningsrådet träffas i anslutning till det centrala rådet för utbildning och lärandes sammanträden för att kunna hantera ärenden från universitetsgemensam nivå samt föra fram fakultetens frågor.

Utbildningsrådet har följande sammansättning:

 • ordförande; prodekan
 • sju lärarrepresentanter (en från varje institution), vid eventuellt behov utses ersättare
 • (adjungerad) representant från kunskapsmiljö/centrum
 • två studeranderepresentanter
 • administrativt stöd

Studeranderepresentanter utses av studentkåren, övriga av dekan. Mandatperioden för studeranderepresentant är ett år, för övriga ledamöter är den tre år. Mandatperioden för ordförande prodekan är fyra år.

En av ledamöterna i utbildningsrådet ingår i forskarutbildningsutskottet.

Var och en av utbildningsrådets ledamöter ingår i ett av två följande arbetsutskott;

 • programutvecklingsutskottet
 • kvalitetsutvecklingsutskottet

Utbildningsrådet sammanträder följande datum våren 2024:

 • 1 februari, kl. 10.15-12, K1038, Växjö
 • 16 april, kl. 10.15-12, K1038, Växjö
 • 4 juni, kl. 10.15-12, K1038, Växjö

Utbildningsråd på institutionsnivå

Det lokala utbildningsrådets uppgifter är:

 • att utgöra ett forum för institutionens utvecklings- och kvalitetsarbete för utbildningsfrågor
 • att utgöra ett forum för dialog med fakultetens utbildningsråd

Institutionens utbildningsråd ansvarar för att frågor om utveckling och förändring av utbildning i vid mening initieras, diskuteras, dokumenteras och implementeras. Institutionens prefekt ansvarar för att det på varje institution finns ett inrättat utbildningsråd. Prefekt beslutar om utbildningsrådets sammansättning, men en till två platser ska reserveras för studentrepresentanter utsedda av studentkåren.

Sammansättning av resp. institutions utbildningsråd

ID: Leds av prefekt, och består av biträdande prefekt och samtliga programledare.

KP: Leds av prefekten och består av biträdande prefekt, KP:s representant i FSV:s utbildningsråd, programledare, kursansvariga kriminologi, kursansvariga polisiärt arbete, ansvarig för fort- och vidareutbildning, administratör, samt två studeranderepresentanter.

PEL: Leds av prefekt, och består av studierektorerna.

SA: Leds av biträdande prefekt, och består av programledare, samt en studeranderepresentant.

SS: Leds av Jessica Hansen, och består av Christopher High, Linda Hiltunen, Manuela Nilsson, Magnus Persson, Karina Petersson och Sofie Tornhill.

STV: Leds av Staffan Andersson, och består av samtliga programledare.