Forskningskollegium

Forskningskollegiet på fakultetsnivå utgör ett beredande organ till dekan och fakultetsstyrelse i frågor som rör forskningsstrategier och utbildning på forskarnivå. Forskningskollegiet ansvarar således både för utveckling av fakultetens forskningsverksamhet och för forskarutbildning.

Forskningskollegiets uppgifter är att
• utforma strategier och prioriteringar för att stärka fakultetens forskningsverksamhet
• föreslå i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska inrättas
• kvalitetssäkra och följa upp fakultetens utbildning på forskarnivå
• utveckla innehåll och utbildningsformer för forskarutbildning
• föreslå fakultetsgemensamma initiativ som gemensamma kurser på forskarnivå, insatser för docentmeritering etc.

Forskningskollegiets sammansättning:
• ordförande; dekan
• ordförande i respektive handledarkollegium
• två doktorandrepresentanter
• (adjungerad) representant från nämnden för lärarutbildning; forskningsansvarig
• administrativt stöd.

Doktorandrepresentanter utses av Linnékåren, övriga av handledarkollegierna. Mandatperioden för doktorandrepresentanter är ett år, för övriga ledamöter är den tre år. Mandatperioden för ordförande (dekan) är fyra år.

Ledamöter i forskningskollegiet

Ordförande

Daniel Alvunger

Ämnesföreträdare

Marie Alricsson (ID)
Andreas Nordin (PEL)
Torbjörn Forkby (SA)
Ola Agevall (SS)
Magnus Hagevi (STV)

Doktorandrepresentant

Vakant

Handläggare/Sekreterare

Fredrik Håkansson, fakultetskansliet: fredrik.hakansson@lnu.se

Forskningskollegiets mötesdatum för våren 2021:

  • 9 februari, kl. 13.00-15.00
  • 23 mars, kl. 13.00-15.00
  • 18 maj, kl. 13.00-15.00