Handledarkollegier på institutions- eller ämnesnivå (HLK)

Handledarkollegierna är beredande organ för prefekt, dekan och fakultetsstyrelse.

Handledarkollegier ska finnas i de ämnen inom vilka forskarutbildning bedrivs. Handledarkollegium kan också etableras vid institution eller i ämne som saknar forskarutbildning men som bedriver forskning. Vid behov kan flera institutioner samarbeta kring ett gemensamt handledarkollegium. Handledarkollegiet kan också omfatta mer än ett forskarutbildningsämne inom en institution.

Handledarkollegiernas uppgifter är att

 • utforma strategier och prioriteringar för att stärka ämnets forskningsverksamhet
 • kvalitetssäkra och följa upp fakultetens utbildning på forskarnivå
 • utveckla innehåll och utbildningsformer för forskarutbildning
 • ansvara för löpande ärenden inom forskarutbildningen, bl. a. föreslå handledare efter beredning i samråd med prefekt, föreslå anställningsprofil för doktorandtjänst, föreslå antagning av studerande på forskarnivå, granska förslag på tidavräkning för forskarstuderande etc.
 • granska förslag till opponent och betygsnämnd vid doktorsdisputation i ämnet samt motsvarande relevant granskning vid licentiatexamen
 • ansvara för kvalitetssäkring av ämnets avhandlingar
 • föreslå sakkunniga vid meriteringsärenden som berör forskning
 • göra en förhandsbedömning av sökandes cv vid meriteringsärenden som berör forskning.

Därutöver ska handledarkollegiet

 • ta ansvar för att det förs en bred diskussion inom ämnet angående strategier och prioriteringar för att stärka ämnets forskningsverksamhet.

Handledarkollegiet sammansättning:

 • ordförande (minst docentkompetent)
 • vice ordförande (minst docentkompetent)
 • professorer, docenter och huvudhandledare anställda inom det aktuella forskarutbildningsämnet vid den eller de institutioner där respektive forskarutbildningsämne bedrivs
 • två doktorandrepresentanter
 • prefekt
 • administrativt stöd; forskningssekreterare.


Att fungera som ledamot eller adjungerad i handledarkollegiet ingår i handledaruppdraget eller i den funktion som föranleder en adjungering. Uppdraget i handledarkollegiet ger därför ingen särskild ersättning för professorer, docenter, biträdande lektorer och andra handledare.

Handledarkollegiet utser själv ordförande och vice ordförande. Doktorandrepresentanter utses av Linnékåren. Mandatperioden för doktorandrepresentanter är ett år, för ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter är den tre år.