Beslut vid fakulteten för teknik

På denna sida finns ett urval av dekan- och prefektbeslut. Information som inte har allmänt intresse publiceras inte här utan nås via diariet.

Beslutsgång

I rektors besluts- och delegationsordning framgår i vilka ärenden dekanen respektive fakultetsstyrelsen fattar beslut.

I dekanens besluts- och delegationsordning framgår i vilka ärenden prefekt och kanslichef fattar beslut.

Dekanens beslutsmöten

Beslutsmöten äger rum varje måndag. Handlingar ska inkomma till kansliet, ftk@lnu.se, minst en vecka före beslutsmötet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ.

Ärenden som rör grundnivå och avancerad nivå (utbildningsplaner etc) ska i normalfallet beredas i Grundutbildningsnämnden (GUN) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte.

Ärenden som rör utbildning på forskarnivå (antagningsärenden, anmälan om disputation etc) ska i normalfallet beredas i styrgruppen för Enheten för forskarutbildning (EFU) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte.

Ärenden som rör anställningsärenden (anställningsprofiler etc.) ska i normalfallet beredas i anställningsnämnden (AN) innan det tas upp på dekanens beslutsmöte.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen sammanträder 4 gånger per termin. Handlingar ska inkomma till kansliet, ftk@lnu.se, i god tid före varje sammanträde, minst 2 veckor innan.

Mötestider 2022: 4 februari, 11 mars, 22 april, 1 juni, 9 septermber, internat 13-14 oktober samt 9 december.

Styrelseprotokoll

Ärenden som rör grundnivå och avancerad nivå (utbildningsplaner) ska i normalfallet beredas i Grundutbildningsnämnden (GUN) innan det tas upp på fakultetsstyrelsen.

Ärenden som rör utbildning på forskarnivå (inrättande av ämne på forskarnivå) ska i normalfallet beredas i styrgruppen för Enheten för forskarutbildning (EFU) innan det tas upp på fakultetsstyrelsen.

Ärenden som rör anställningsärenden (anställningsprofiler professorer) ska i normalfallet beredas i anställningsnämnden (AN) innan det tas upp på fakultetsstyrelsen.